Świadomy Podatnik

PROJEKT ŚWIADOMY PODATNIK

Konfederacja Lewiatan realizowała projekt Świadomy Podatnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10.

Celem projektu było podniesienie świadomości podatkowej w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

W ramach projektu sfinansowano:

  • Przeprowadzenie 16 konferencji regionalnych promujących świadome zachowania w obszarze stosowania przepisów podatkowych (planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym); więcej na zakładce Konferencje/Wydarzenia
  • Wykonanie 100 analiz przypadków i interwencji w zakresie problemów przedsiębiorców ze stosowaniem przepisów podatkowych; więcej na zakładce Interwencje/Porady 
  • Przeprowadzenie 3 rocznie konsultacji projektów aktów prawnych w specjalnej formule dedykowane dla MMŚP; więcej na zakładce Konsultacje Projektów oraz Legislacja Podatkowa

Z wniosku o dofinansowanie projektu:

(...) MMŚP mają zasadnicze trudności w rozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych. 73% MŚP wskazuje, jako podstawową barierę rozwoju firmy, nieprzejrzysty i niejednoznaczny system podatkowy, szczególnie w odniesieniu do podatków pośrednich Jednocześnie najwięcej firm (blisko 53%) wskazuje doradztwo podatkowe, jako usługę, która w największym stopniu byłaby przydatna w firmie. Bariery podatkowe są najbardziej obszerną częścią „Czarnej listy barier” PKPP publikowanej corocznie od 2002 r. Ta sytuacja nie ulega zmianie pomimo rozwijającej się oferty szkoleniowej i edukacyjnej oraz lepszej dostępności do materiałów informacyjnych (Internet).(...)

(...) Duże firmy znacznie częściej (30%) stosują strategie podatkowe, tzn. są świadome istnienia alternatywnych rozwiązań w dziedzinie podatków oraz umiejętnie korzystają z doradców, którzy potrafią zaproponować konkretne rozwiązania dopasowane do strategii/ priorytetów firmy (m.in.: zmniejszające ryzyko podatkowe, pozwalające na planowanie i legalną optymalizację obciążeń podatkowych).
Tezę, iż racjonalne podejście do podatków jest osiągalne, także przy obecnym brzmieniu przepisów potwierdzają menadżerowie i doradcy podatkowi zaangażowani w prace Rady Podatkowej PKPP.
Przyczyną zróżnicowania podejścia firm dużych jest łatwiejszy (dzięki większym możliwościom finansowym i angażowaniu specjalistów) dostęp do profesjonalnych i adekwatnych do praktyki firm źródeł informacji o stosowaniu przepisów.
W odpowiedzi na powyższe w ramach Rady Podatkowej powstała koncepcja realizacji programu zakładającej upowszechnienie wśród MŚP profesjonalnej wiedzy o instrumentach zarządzania podatkami w firmie oraz zbudowanie narzędzi ułatwiających MŚP tworzenie i stosowanie strategii podatkowych (...)

(...) Charakterystycznym zjawiskiem dla tego wymiaru świadomości podatkowej jest bierność MŚP w procesie stanowienia prawa podatkowego, która utrudnia opracowanie spójnej i adekwatnej do realiów MŚP wizji systemu podatkowego. Tymczasem wg raportu PWC&WB: Paying Taxes, 2009 pracownicy średniej wielkości przedsiębiorstwa w Polsce dokonują 40 płatności podatkowych rocznie (127 wynik na świecie) oraz poświęcają 418 godzin rocznie na wypełnianie formalności podatkowych (151 wynik na świecie). Ze względu na ograniczone zasoby taki system jest bardziej uciążliwy dla MŚP niż firm dużych. Ponadto, jak wynika z naszych doświadczeń, wiedza na temat potencjalnych zmian w prawie umożliwia lepsze planowanie działalności gospodarczej lub podjęcie działań adaptacyjnych do nowych warunków regulacyjnych.(...)

(...) Z powyższych powodów budowa lepszego, tzn. bardziej przejrzystego i dostosowanego do specyfiki potrzeb MŚP systemu podatkowego, jest jednym z głównych celów PKPP. Jego osiągnięcie wymaga jednak większego zaangażowanie przedsiębiorców w opracowanie propozycji zmian w istniejących przepisach podatkowych, tak aby ta propozycja była w pełni spójna z ich potrzebami.