2010

Rada Podatkowa w 2010 r. pracowała niezwykle intensywnie. Poniżej przedstawiamy wyniki prac Rady w poszczególnych obszarach.

1. VAT

Zaopiniowaliśmy 4 projekty ustaw rządowych:

a) Nowela statystyczna - w wyniku podjętych przez nas działań zostały wprowadzone do projektu ustawy istotne poprawki m.in. w zakresie: pożyczek pieniężnych, obrotu wierzytelnościami, oraz zwolnienia usług pomocniczych. Za udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych podziękowania dl Marcina Chomiuka i Andrzeja Nikończyka.

b) Oceniliśmy negatywnie ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym w szczególności krytyce należało poddać zasady odliczeń podatku od towarów i usług z tytułu nabycia i leasingu samochodów. Za sporządzenie opinii podziękowania dla Joanny Rudzkiej oraz dla Jerzego Martini.

c) O zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w zakresie dotyczącym zmiany stawek w ustawie o podatku od towarów i usług - zwróciliśmy uwagę na koniczność wprowadzenia przepisów przejściowych (postulat częściowo uwzględniono, obowiązki informacyjne firm telekomunikacyjnych (nasz postulat został uwzględniony w całości), problem zamówień publicznych, cen sztywnych i regulowanych (udało się osiągnąć zgodę na detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych ze znakami akcyzowymi na 2010 rok do końca lutego 2011 r. ze stawką podatku VAT w wysokości 22%). Podziękowania za zaangażowanie w opiniowanie ustawy i/lub udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych dla Prezydium Grupy Vat oraz dla Agnieszki Dymczyk, Joanny Rudzkiej, Marcina Pawlisza, Jolanty Golinczak.

d) Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy miarach - zgłosiliśmy kilka uwag do tego projektu, w tym także zwróciliśmy uwagę na konieczność zwolnienia z opodatkowania usług opieki medycznej, niemniej prace nad ustawą trwają.

e) Opiniowaliśmy rozporządzenia do ustawy o podatku od towarów i usług, m. in. zwróciliśmy uwagę na konieczność zmian, z uwagi na zmianę stawek, w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, zwracaliśmy również uwagę na sprzeczność z ustawą Vat niektórych przepisów w rozporządzeniu wykonawczym oraz w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Podziękowania dla Roberta Czekaja, Agnieszki Sarny, Krzysztofa Modzelewskiego, Joanny Rudzkiej za dostrzeżenie problemów i ich ocenę. Prócz tego: g) Kolejny rok braliśmy udział w pracach nad projektem zmian przepisów dotyczących zwrotu podatku Vat podróżnym w ramach Komisji Przyjazne Państwo. Dziękujemy Jolancie Golinczak za przygotowanie opinii. Niestety ciągle jest brak zrozumienia dla tej instytucji w MF.

f) Własne przepisy - w lipcu 2010 r. przedłożyliśmy Ministerstwu Finansów oraz Komisji Przyjazne Państwo kilka własnych propozycji zmian w przepisach ustawy o Vat oraz zorganizowaliśmy konferencję prasową celem promocji naszych projektów; z czego pełen sukces odnieśliśmy w kwestii e-faktur oraz zbiorczych faktur korygujących. Podziękowania za pracę nad projektami i ich promocję dla całego Prezydium Grupy Vat. W sprawie e-faktur niektórzy z nas uczestniczyli też w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki.

Grupa VAT lub prezydium Grupy zbierało się w ciągu roku kilka razy. Dla całego Prezydium Grupy Vat: kolegów Tomasza Grunwalda, Jerzego Martini, Wojciecha Wacha, Marcina Chomiuka, Andrzeja Nikończyka za całoroczną współpracę i nieustanne wsparcie.

2. Podatki dochodowe

a) Nowelizacja CIT/PIT - dzięki pracy grupy CIT/PIT (m.in. Macieja Kulawika, Grzegorza Ziółkowskiego, Grzegorza Kujawskiego, Adriana Podhorodeckiego oraz prezydium Grupy, w szczególności Rafała Ciołka) została sporządzona obszerna opinia oraz jej kolejne wersje na dalszych etapach legislacyjnych. Projekt był prowadzony modelowo, odnosiliśmy się prawie na każdym etapie postepowania. Znaczna część naszych postulatów w zakresie opodatkowania dochodów wspólników spółek niemających osobowości prawnej została uwzględniona na etapie prac rządowych nad projektem, również podczas prac w parlamencie uwzględniono nasze postulaty, m. in. dot. przepisów międzyczasowych. Dziękujemy również za wkład od Roberta Czekaja i Jurka Martiniego

. b) Opodatkowanie pakietów medycznych jako następstwo uchwały NSA - zwróciliśmy się z apelem do MF i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że płatnicy i podatnicy działający w oparciu o zasadę zaufania do organów podatkowych nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji dotychczasowej niejednolitości orzecznictwa spowodowanej niedokładnościami w procesie legislacyjnym.

c) Tooling - zwróciliśmy uwagę MF na wyrok NSA z 25 lutego 2010 r. (sygn. II FSK 1628/08) dotyczący tzw. umów toolingowych i jego potencjalne negatywne następstwa, zgłaszając postulat uregulowania powyższej kwestii.

Za cały rok szczególne podziękowania dla nowego szefa grupy Rafała Ciołka za opinie i stanowiska, pilnowanie harmonogramów oraz dla Jacka Bajsona za aktywność ogólną.

3. Ordynacja podatkowa

a) Przekazaliśmy Trybunałowi Konstytucyjnemu opinie dotyczącą pytania prawnego w przedmiocie zgodności instytucji nadpłaty podatkowej z Konstytucją przedstawionego przez NSA postanowieniem z dnia 15 października 2009 r. w sprawie o sygn. I FSK 240/08. TK umorzył postępowanie z uwagi na brak spełnienia przesłanki przedmiotowej pytania prawnego NSA, na co m. in. zwracaliśmy uwagę w naszej opinii.

b) Wydaliśmy krytyczną opinię do rządowej noweli Ordynacji podatkowej uprawniającej Ministra Finansów do przetwarzania danych wynikających z deklaracji podatkowych składanych do urzędów skarbowych.

c) Opiniowaliśmy projekt rozporządzenia MF dot. wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, postulując m.in. odejście od istnienia formularza podatkowego i powrót do dowolnej formy takiego wniosku. Podziękowania za opinię dla Tomasza Misiaka.

4. Zespól ds. Monitorowania Orzecznictwa - prowadził aktywną działalność w roku 2010. Oprócz spotkań roboczych w MF, odbyło się spotkanie z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich celem podjęcia współpracy z nowym RPO. Ustalono, że Zespół będzie zwracał uwagę na rozbieżności orzecznictwa sądów administracyjnych.

Za udział w spotkaniach i poświęcony czas dziękujemy Kolegom Tomaszowi Misiakowi i Piotrowi Passowiczowi, a także byłemu członkowi prezydium Zespołu Mateuszowi Kaczmarkowi.

5. Akcyza

a) Duża nowela akcyzowa: - dziękujemy za zaangażowanie Krzysztofa Flisa.

b) 20 rozporządzeń akcyzowych - wysłaliśmy uwagi do 8 spośród nich. Za sporządzenie opinii do tych rozporządzeń dziękujemy Robertowi Czekajowi, Szymonowi Parulskiemu, Iwonie Gibalskiej, Piotrowi Pierścionkowi.

c) Akcyza na tytoń - m.in. w wyniku podjętych działań poziom minimalnej stawki akcyzy na papierosy ustalono na 100%. Za współpracę dziękujemy Kolegom: Michałowi Mierzejewskiemu i Krzysztofowi Kępińskiemu.

d) Rozpoczęliśmy działania w ramach projektu akcyzowego, którego celem jest takie skonstruowanie kolejna przebudowa przepisów akcyzowych, głownie w obszarze energii. Za pomoc w pracach nad projektem dziękujemy szczególnie Szymonowi Parulskiemu oraz Pawłowi Bębenkowi a także Krzysztofowi Flisowi za przygotowanie opinii, które były prezentowane w Sejmie na wiosnę.

e) Na podstawie uwag Roberta Czekaja zgłosiliśmy zastrzeżenia dotyczące budowy systemu EMCS.

Podziękowania dla całego Prezydium Grupy Akcyzowej: Panów Roberta Czekaja, Krzysztofa Flisa i Szymona Parulskiego za zaangażowanie i wsparcie.

6. Spotkania z MF

a) Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Parafianowiczem dotyczące e-faktur. Za udział w spotkaniu podziękowania dla: Jerzego Martini i Marcina Chomiuka

b) Spotkanie robocze z nowym dyrektorem departamentu VAT w Ministerstwie Finansów oraz (częściowo) z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Maciejem Grabowskim dotyczące zaproponowanych przez Radę zmian w przepisach Vat - w kwestii wprowadzenia e-faktur zakończone sukcesem. Za udział w spotkaniu podziękowania dla: Tomasza Grunwalda i Andrzeja Nikończyka Za sukces w postaci wejścia w życie przepisów umożliwiających e-fakturowanie podziękowania dla całego Prezydium Grupy Vat.

c) Spotkania zespołu ds. monitorowania orzecznictwa z Dep. Polityki Podatkowej

7. Legislacja - pozostałe

a) Braliśmy udział w pracach nad ustawą deregulacyjną, która m. in. dotyczyła następujących kwestii:

Podatki lokalne - zawieszenie działalności gospodarczej, zmiany dotyczące leasingu PIT/CIT, CIT - straty przy restrukturyzacjach, art. 93a Ordynacji podatkowej - sukcesja podatkowa w przypadku „przekształcenia" osoby fizycznej w spółkę, Akcyza - zmiany dot. samochodów, a poza tym szczególne przepisy dotyczące produkcji wyrobów akcyzowych referujące do przepisów o podatku akcyzowym w zakresie składów i odwrotnie, VAT import (art. 33 i nast.), tax free, inne: Ryczałt, PCC, KKS, Ustawa o identyfikacji podatników itp.

b) Negatywnie zaopiniowaliśmy poselski projekt ustawy o tzw. podatku bankowym. Za opinie do projektu dziękujemy Januszowi Błaszczukowi, Grzegorzowi Jaszczukowi, Wojciechowi Wachowi, Agnieszce Sarnie, Agnieszce Dymczyk.

c) Konferencja prasowa dotycząca promocji naszych projektów oraz wielomiliardowych wyłudzeń VAT przy handlu prawami do emisji CO2; z czego pełen sukces odnieśliśmy w kwestii e-faktur oraz zbiorczych faktur korygujących. Za udział w konferencji dziękujemy kolegom Tomaszowi Grunwaldowi oraz Jerzemu Martini

d) Konferencja prasowa z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Macieja Grabowskiego dotycząca zmiany stawek Vat. Za udział w Konferencji dziękujemy kolegom Jerzemu Martini i Wojciechowi Wachowi.

8. Konferencje i seminaria

a) Konferencja zorganizowana wraz z Deloitte „Niejasne prawo, Wyższe koszty. Przemysł a podatek od nieruchomości" Warszawa 22.04.2010 Dziękujemy za udział w konferencji i współpracę w jej przygotowaniu Iwonie Georgijew.

b) Seminarium zorganizowane wraz z PwC „Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. Czy można karać za podatki?" Warszawa 2.12.2010 r. W toku konferencji zwrócono uwagę na potrzebę degresji w prawie karnym skarbowym, z uwagi na fakt, że wiele czynów kwalifikowanych jako przestępstwa w KKS, czy w ustawie o rachunkowości nie zawiera ładunku szkodliwości społecznej uzasadniającego wysoki stopień penalizacji. Za udział i organizację konferencji dziękujemy Mariuszowi Mareckiemu i Tomaszowi Rolewiczowi, za udział w konferencji podziękowania dla Tomasza Siennickiego.

9. Ruszył projekt Świadomy Podatnik - duża kama promocyjno-edukacyjna, która będzie prowadzona w latach 2011-2013. Celem kami jest nakłonienie małych i średnich przedsiębiorców do planowania przedsięwzięć gospodarczych z uwzględnieniem skutków podatkowych, stosowania nowoczesnych metod zarządzania minimalizujących ryzyko podatkowe oraz pogłębiania wiedzy na temat obowiązków i praw podatnika. Kama jest finansowana ze środków EFS. W ramach kami przewidujemy m.in. zorganizowanie 16 konferencji regionalnych, seminaria, budowę strony internetowej dla Rady, specjalne procedury konsultacyjne dla MŚP, a także działalność interwencyjną. Szczegóły można zobaczyć na prezentacji dostępnej na stronie Lewiatana na zakładce Rady Podatkowej.

10. Zmiany organizacyjne

W minionym roku 2010 z uwagi na odejście Tomasza Michalika zostało powołane nowe prezydium Grupy VAT w składzie: 1. Tomasz Grunwald - Przewodniczący 2. Jerzy Martini - Pierwszy Wiceprzewodniczący 3. Marcin Chomiuk - Wiceprzewodniczący 4. Andrzej Nikończyk - Wiceprzewodniczący 5. Wojciech Wach - Wiceprzewodniczący

Powołano również nowe prezydium Grupy CIT/PIT w składzie: 1. Rafał Ciolek - Przewodniczący , 2. Paweł Kosiacki - Wiceprzewodniczący, 3. Jacek Bajson - Wiceprzewodniczący (PIT). Zmiany zaszły również w Prezydium Grupy Akcyzowej, do której dołączył Szymon Parulski. Lewiatan zatrudnił nowego sekretarza Rady - Małgorzatę Blajerską.