2006

Aktywność Rady Podatkowej w roku 2006 r.

Zespoły w Ministerstwie Finansów

Aktywność członków Rady Podatkowej w pierwszym kwartale 2006 r. koncentrowała się na uczestnictwie w powołanych w Ministerstwie Finansów grupach eksperckich, których zadaniem było przygotowanie projektów nowelizacji ustaw podatkowych. Z uwagi na fakt, iż wielu z członków Rady Podatkowej, mających kluczowe znaczenie dla jej prac, zostało zaproszonych do tych zespołów, ciężar prac w tym okresie został przeniesiony do Ministerstwa Finansów.

Głównym zadaniem członków Rady pracujących w zespołach eksperckich Ministerstwa Finansów było zapewnienie, aby projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez Radę Podatkową i przekazany do Ministerstwa w 2005 r. stał się podstawą nowelizacji rządowej.

Równocześnie członkowie Rady brali udział w posiedzeniach sejmowej Komisji Gospodarki, która przygotowała dezyderat do Ministerstwa Finansów w sprawie konieczności zmiany ustawy o podatku do towarów i usług z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych przez PKPP Lewiatan.

Efekt prac grupy eksperckiej działającej w Ministerstwie Finansów zakresie VAT był zadowalający. Wiele zmian zawartych w projekcie Rady zostało przyjętych. Jednakże w toku dalszych prac, które odbywały się od kwietnia 2006 r. wewnątrz ministerstwa, projekt uległ istotnym niekorzystnym zmianom.

Członkowie Rady brali też udział w pracach zespołów eksperckich: CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej oraz Akcyzy. Podobnie, jak w przypadku projektu zmian w ustawie o VAT, ustalenia zespołów eksperckich zawierały wiele postulatów zgłaszanych przez środowiska przedsiębiorców, jednakże projekty te ulegały niekorzystnym zmianom w toku dalszych prac wewnątrz ministerstwa od kwietnia 2006 r., a także w trakcie procedowania w Sejmie i Senacie.

Dalsza praca legislacyjna

Inicjatywy przed etapem konsultacji społecznych

Projekt zmian w ustawie o VAT zmieniał się w czasie jednak, na żadnym z dalszych etapów, nie był satysfakcjonujący dla środowiska przedsiębiorców.

W projekcie przedstawionym przez rząd brakowało szeregu zmian postulowanych przez PKPP Lewiatan, takich jak: modyfikacja ulgi na złe długi czy wykreślenie przepisu stanowiącego o zakazie odliczania wydatków, gdy nie stanowią one kosztów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym a w pierwotnej wersji przekazanej do konsultacji społecznych, również regulacji z zakresu magazynów typu call-off.

Z uwagi na powyższe, zwracając uwagę na niewystarczający zakres zmian w zakresie podatków, które zyskały ostateczne poparcie Ministerstwa i ukazały się jako rządowe propozycje nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o VAT, PKPP Lewiatan organizowała szereg konferencji prasowych poświęconych zarówno podatkowi VAT, jak i pozostałym podatkom, apelując o rozszerzenie zakresu zapowiadanych nowelizacji.

Konferencje obyły się 13 lutego, 31 marca, 5 kwietnia 2006 r. Podczas ostatniej z nich, odnosząc się do otrzymanego w konsultacjach społecznych projektu zmian we wszystkich ustawach podatkowych, apelowaliśmy do premiera o rzeczywiste przeprowadzenie zapowiadanej reformy podatkowej, zamiast prezentowania jedynie kosmetycznych modyfikacji.

Dalsze prace nad VAT

Następnym etapem prac nad projektem VAT był etap konsultacji społecznych. Opiniując kolejne wersje projektu (kwiecień, maj 2006 r.) zwracaliśmy uwagę na ich braki, sugerując konieczność rozszerzenia propozycji i modyfikacji większości z nich. Część uwag PKPP Lewiatan została zaakceptowana (np. rozszerzono propozycje o regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock), jednak kształtu propozycji noweli przyjętej ostatecznie przez rząd i przekazanej do Sejmu nie można uznać za zadowalający.

Podsumowując ostateczny kształt nowelizacji, która trafiła do parlamentu, należy wskazać, iż najważniejsze zmiany, jakie zawarto ostatecznie w projekcie to wprowadzenie dwóch nowych instytucji:

• magazynów typu call-off stock

• systemu postponed accounting.

Wprowadzenie obu regulacji do projektu to realizacja postulatów przedsiębiorców. Stosowne rozwiązania w tym zakresie zawarte zostały w nowelizacji ustawy o podatku VAT, przygotowanej przez Radę Podatkową przy PKPP Lewiatan.

Magazyny typu call-off stock

Istotą tej struktury biznesowej, stosowanej w szeregu Państw Członkowskich UE, jest przerzucenie obowiązku rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z podatnika zagranicznego na rzecz ostatecznego odbiorcy towarów, zarejestrowanego dla potrzeb VAT w kraju położenia magazynu. Magazyny takie tworzone są w pobliżu, bądź na terenie, zakładu produkcyjnego i przechowywane są w nich zapasy części czy półfabrykatów, gwarantujące ciągłość produkcji. W chwili dostawy towarów do magazynu ich odbiorca jest skonkretyzowany, natomiast dostawca pozostaje ich właścicielem do czasu pobrania przez producenta towarów z magazynu. Dostawca ten nie jest zobowiązany do rejestracji na potrzeby VAT w Polsce i deklarowania VAT z tytułu sprzedaży. VAT rozliczany jest przez producenta z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, który dokonuje tzw. samonaliczenia podatku.

Wprowadzenie do ustawy stosownych regulacji zagwarantuje możliwość stosowania opisanej powyżej struktury i rozwieje istniejące obecnie wątpliwości interpretacyjne. Mechanizm ten zwiększa bezpieczeństwo podatkowe przedsiębiorców i poprawia ich konkurencyjność na rynku wspólnotowym.

Analizując zawarte w projekcie nowelizacji przepisy w zakresie call-off stock, zwracaliśmy uwagę, iż zaproponowane przy tej instytucji obowiązki biurokratyczne mogą uczynić ją jednak mniej atrakcyjną. Wątpliwości może budzić między innymi, zaproponowany w projekcie, obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zamiarze stosowania rozliczeń wg zasad call-off stock oświadczenia obu podmiotów (dostawcy i producenta), zawierającego m.in. informację o właśnie takiej formie rozliczeń. Wydaje się, iż takie oświadczenie składane wraz z zawiadomieniem jest wymogiem zbędnym, a w praktyce może okazać się trudne do sporządzenia (nakłada na podmiot niebędący podatnikiem VAT w Polsce obowiązek sporządzania oświadczenia bliżej nieokreślonego przepisami prawa).

System postponed accountig

Z uznaniem przyjęliśmy zawarcie w projekcie uproszczeń w zasadach rozliczania podatku należnego przy imporcie towarów na obszar celny UE, polegające na możliwości wykazania przez podatnika VAT podatku należnego z tytułu importu w deklaracji VAT za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu. Taką zmianę postulowała Rada Podatkowa PKPP Lewiatan, choć w projekcie autorstwa Rady instytucja ta określona została szerzej niż w propozycji rządu. Propozycja rządowa skierowana jest do węższego grona podmiotów.

Zrobionowięc krok w dobrym kierunku, choć podczas prac w parlamencie będziemy przekonywać zarówno Ministra Finansów, jak i posłów, do rozszerzenia regulacji.

Nieodpłatne przekazanie towarów używanych

Korzystną zmianą zaproponowaną w projekcie była bez wątpienia zmiana zasad ustalania podstawy opodatkowania przy nieodpłatnej dostawie towarów używanych. To również jedna ze zmian postulowanych i wspieranych przez przedsiębiorców. Przyjęcie zasady, iż przy określaniu tej podstawy uwzględnia się stopień zużycia przekazanych towarów, a więc ich wartość rynkową w chwili przekazania, zlikwiduje budzącą wątpliwości – co do swej zasadności – regulację obowiązującą. Obecnie, w przypadku takiego przekazania, podstawą opodatkowania jest cena nabycia, a uwzględnienie stopnia zużycia nie jest możliwe.

Likwidacja sankcji

Korzystną propozycja zmiany było wykreślenie – postulowanego już przy uchwalaniu obowiązującej ustawy – przepisu regulującego tzw. sankcję VAT.

Terminy zwrotu

Projekt nie realizował postulatu przyspieszenia terminów zwrotów podatku. Zaproponowany siedemdziesięciodniowy termin zwrotu, w miejsce obowiązującego sześćdziesięciodniowego, jest zmianą niczym nieuzasadnioną. Również negatywnie ocenione musi zostać wykreślenie z ustawy regulacji stanowiącej o możliwości podwyższenia kwoty różnicy podatku, podlegającej zwrotowi w przypadkach przewidzianych w ustawie. Sprzeciw budzi także uniemożliwienie podatnikom, rozpoczynającym prowadzenie działalności, skorzystania z opcji przyspieszonego zwrotu (25 dni). Często dla tych właśnie podmiotów, w początkowej fazie działania, zachowanie płynności finansowej ma fundamentalne znaczenie.

Zabezpieczenie w miejsce kaucji

Negatywnej oceny wymaga również propozycja przyjęcia w ustawie zasady, iż odsetki nie przysługują od kwoty wpłaconego zabezpieczenia (zastępującego obecną kaucję gwarancyjną), które zwolnione zostaje na wniosek podatnika (choć uważamy, że powinno się to dziać automatycznie) po upływie 180 dni (termin również budzi wątpliwości).

Podstawowe braki projektu

W projekcie przedstawionym przez rząd brak jest szeregu zmian oczekiwanych przez środowisko przedsiębiorców. Projekt nie przewiduje między innymi modyfikacji ulgi na złe długi, pozostawiając tę regulację nieefektywną. Nie traci również mocy przepis stanowiący o zakazie odliczania wydatków, gdy nie stanowią one kosztów w rozumieniu ustaw dochodowych, czy nabycia usług noclegowych. Pozostawienie regulacji w tym zakresie, w obowiązującym dziś brzmieniu, stoi w sprzeczności z VI Dyrektywą VAT i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W projekcie brak jest także jakichkolwiek zmian w definicji prezentu o małej wartości.

Kolejny etap prac i czas na dokonywanie w projekcie modyfikacji, to etap prac w parlamencie. Projekt wpłynął do Sejmu w czerwcu 2006 r. wraz z pakietem zmian w ustawach o podatkach dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Oceny tej wersji projektu dokonaliśmy podczas konferencji zorganizowanej 21 lipca 2006 r. Po pierwszym czytaniu projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która jednak w 2006 roku nie rozpoczęła nad nim merytorycznej pracy. Na opóźnienia w pracach nad podatkami w Sejmie Lewiatan zwracał uwagę podczas kolejnej konferencji zorganizowanej 4 września 2006 r. O ile w zakresie innych podatków, prace ruszyły, w zakresie VAT powołano jedynie podkomisję do prac nad zmianami w VAT ale merytorycznej pracy nie rozpoczęto.

Tym samym cele, jakie stawiane były w zakresie podatku VAT na rok 2006 pozostają aktualne w roku 2007. Liczymy, iż z początkiem roku 2007 prace nad projektem nowelizacji VAT zostaną podjęte.

Podatki dochodowe

Pierwsze opinie merytoryczne w zakresie podatków dochodowych przekazywaliśmy Ministerstwu Finansów w kwietniu oraz maju 2006 r. Opiniując pierwotną wersję projektu zwracaliśmy uwagę na budzącą wątpliwości definicję działalności gospodarczej w PIT i dokonane spod tej definicji wyłączenia, na budzącą sprzeciw przedsiębiorców propozycję likwidacji uproszczonych zaliczek oraz likwidację 30% odpisów amortyzacyjnych.

Pozytywnie oceniliśmy natomiast, stanowiące realizację postulatów przedsiębiorców, rozszerzenie definicji kosztów uzyskania przychodu i wprowadzenie możliwości zaliczania w koszty całości wydatków na reklamę. Budziło jednak zastrzeżenia wyłączenie w całości z katalogu kosztów wydatków na reprezentację. Pozytywną ocenę zyskały również zmiany dotyczące różnic kursowych i rozliczania kosztów w czasie.

Podstawowe zarzuty pod adresem propozycji nowelizacji to: w zakresie PIT – brak zmian w zasadach opodatkowania kontraktów menedżerskich, w zakresie CIT – brak zmian w regulacjach dotyczących grup kapitałowych.

Na etapie konsultacji społecznych udało się doprowadzić do modyfikacji „wyłączenia spod definicji działalności gospodarczej” w ten sposób, że warunki powodujące wyłączenie, które w pierwotnej wersji projektu wystarczyło spełnić alternatywnie, ostatecznie muszą być spełnione łączne. Kolejnym etapem prac nad projektami zmian w podatkach dochodowych były prace w Sejmie. Projekty wpłynęły do parlamentu w czerwcu, a pierwsze czytania odbyły się w drugiej połowie lipca. Obydwa projekty skierowano do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. 21 lipca 2006 r. Lewiatan, podczas konferencji prasowej poświeconej proponowanym zmianom, dokonał po raz kolejny oceny propozycji rządowych, podkreślając, iż zmarnowana została szansa na dokonanie reformy sytemu podatkowego. Kolejna konferencja zorganizowana została 4 września 2006 r. i związana była z niepodjęciem w Sejmie dalszych prac nad propozycjami zmian w podatkach. Podczas konferencji zwróciliśmy uwagę na konieczność podjęcia prac, tak aby zmiany mogły wejść w życie od 1 stycznia 2007 r. Dokonując po raz kolejny oceny propozycji, wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, zwróciliśmy szczególną uwagę na niekorzystną zmianę zaproponowaną w projekcie ustawy o CIT, która likwiduje możliwości odliczania darowizn na cele pożytku publicznego.

Prace w Komisji Finansów Publicznych rozpoczęto we wrześniu (CIT) i październiku (PIT). Ostatecznie za sukces osiągnięty w Komisji należy uznać utrzymanie odliczeń na organizacje pożytku publicznego oraz pozostawienie uproszczonych zaliczek, o co zabiegał Lewiatan.

Dokonując jednak kompleksowej oceny uchwalonych zmian, należy zauważyć, iż nie spełniły one oczekiwań, jakie przedsiębiorcy pokładali w zapowiadanej reformie. Dlatego też w roku 2007 prace nad istotnymi dla przedsiębiorców zmianami w CIT i PIT będą kontynuowane.

Ordynacja podatkowa

Podstawowym celem Lewiatana w zakresie Ordynacji podatkowej było utrzymanie instytucji wiążących interpretacji prawa podatkowego. Obawa przed próbą jej likwidacji związana była z oczekiwanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dostrzegając możliwą niekonstytucyjność obowiązujących regulacji, PKPP Lewiatan stała na stanowisku, iż należy dokonać zmian w przepisach przed orzeczeniem Trybunału. Ostatecznie TK merytorycznie nie wypowiedział się w tej sprawie.

W porównaniu z działaniami wspomnianych powyżej zespołów roboczych w Ministerstwie Finansów, efekty prac zespołu ds. Ordynacji w największym stopniu zyskały odzwierciedlenie w wersji projektu przekazanej do konsultacji społecznych, choć oczywiście i do niej sformułowano szereg uwag.

Podstawowe propozycje zmian dotyczyły centralizacji i odpłatności wiążących interpretacji, wprowadzenia w postępowaniu podatkowym instytucji rozprawy, wprowadzenia kategorii sprawdzonego podatnika oraz na zmianach w regulacjach dotyczących klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Zaproponowano także postulowane przez przedsiębiorców wydłużenie terminu obowiązywania uprzednich porozumień cenowych.

Opiniując projekt, podczas konsultacji społecznych, Lewiatan zwracał uwagę na konieczność zmiany zaproponowanych regulacji w zakresie wiążących interpretacji tak, aby zachowane zostały prawa podatnika i jego pełna ochrona.

Podkreślano także potrzebę rezygnacji z dokonywania zmian w zakresie klauzuli obejścia prawa podatkowego, z uwagi na oczekujący na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie. Ostatecznie ze zmian w zakresie klauzuli zrezygnowano.

W obszarze wiążącej interpretacji udało się nieco zmodyfikować przepisy, jednak w niewystarczającym stopniu.

Po przekazaniu przez rząd projektu do Sejmu okazało się, iż w stosunku do wersji projektu konsultowanego z partnerami społecznymi, dokonano w nim niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian – projekt uzupełniono między innymi o przepisy rozszerzające przypadki rozpoczęcia kontroli „na legitymację” oraz dalej modyfikując przepisy w zakresie wiążącej interpretacji prawa podatkowego.

Tryb prac nad Ordynacją podatkową w Sejmie (uchwalenie ustawy w ciągu kilku dni) i szybkie przekazanie jej do Senatu nie dały możliwości merytorycznej pracy nad tymi propozycjami. Dodatkowo, w istotny sposób zmodyfikowano instytucję wiążących interpretacji (w ocenie Konfederacji pogarszając tym sytuację podatników), dzięki poselskim poprawkom zgłoszonym i przegłosowanym w ciągu dwóch dni. Ostatecznie zrezygnowano też z wprowadzania instytucji sprawdzonego podatnika.

5 października 2006 r. PKPP Lewiatan zorganizowała konferencję prasową apelując do Senatu o poprawę regulacji w zakresie wiążących interpretacji. Niestety senatorowie poprawy przepisów nie dokonali.

Podsumowując prace nad projektem Ordynacji podatkowej, należy wskazać, iż cel jakim było utrzymanie instytucji wiążących interpretacji został osiągnięty, jednak kształt przyjętych zmian wymaga modyfikacji. Przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2007 r. i w ocenie PKPP Lewiatan do tego czasu konieczna jest kolejna nowelizacja ustawy, usuwająca obawy dotyczące wiążących interpretacji, a w szczególności w zakresie terminów wiążących dla Ministra Finansów do jej wydania oraz w zakresie ochrony podatnika. Stosowne działania przewidziane są na rok 2007.

Podatek akcyzowy

W zakresie podatku akcyzowego, w toku prac zespołów roboczych w MF przygotowano nowy projekt, bazujący na dotychczasowym tekście ustawy, dokonując w nim jednak na tyle znaczących zmian, że Ministerstwo postanowiło ująć nowelizację w formie nowej ustawy. W projekcie znalazło się wiele rozwiązań dotyczących uporządkowania podstawowych pojęć i definicji, uelastycznienia przepisów dotyczących zwrotów akcyzy, urealnienia warunków dotyczących funkcjonowania usługowych składów podatkowych czy uelastycznienienia przepisów dotyczących zabezpieczeń.

Dodatkowo członkowie Rady uczestniczyli w przygotowaniu projektu regulacji wprowadzającej opodatkowanie nadmiernych zapasów wyrobów tytoniowych.

Prace nad projektem zostały jednak wstrzymane w Ministerstwie. W odniesieniu do projektu nie wszczęto procesu legislacyjnego, pomimo że do dnia 1 stycznia 2006 r. Polska - w ramach swojego okresu przejściowego – była obowiązana do dostosowania przepisów krajowych w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej.

Reorganizacja Rady

W II połowie 2006. roku, kierując się potrzebą zwiększenia efektywności prac Rady Podatkowej, podjęto decyzję o reorganizacji Rady i wymianie części przewodniczących i wiceprzewodniczących grup roboczych.

Zlikwidowano dwie pomocnicze grupy: Harmonizacji Podatków w UE oraz Opodatkowania MŚP, przekazując zagadnienia rozpatrywane dotychczas w ramach tych grup do właściwości grup zajmujących się poszczególnymi podatkami. Jednocześnie wyodrębniono grupę akcyzową z grupy Podatki Pośrednie.

Nowymi przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi grup zostali: Robert Czekaj, Krzysztof Flis, Jerzy Martini, Tomasz Michalik, Monika Mirtchanov, Tomasz Szczepanik oraz Dariusz Trzeciak.

Funkcje w Radzie nadal pełnią: Józef Banach, Rafał Iniewski oraz Mariusz Marecki.

Posiedzenia Rady:

W dniu 1 czerwca 2006 r. odbyło się czwarte posiedzenie Rady Podatkowej (pierwsze w roku 2006 r.), na którym podsumowano dotychczasowe prace realizowane w ramach grup eksperckich Ministerstwa Finansów.

Gościem posiedzenia był Mirosław Barszcz, który poinformował o swojej dymisji z funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Na spotkaniu był obecny również przedstawiciel departamentu Polityki Podatkowej, który zaprezentował stanowisko Ministerstwa Finansów wobec Common Consolidated Corporate Tax Base oraz przedstawił dotychczasowy przebieg prac w Komisji Europejskiej nad tym projektem.

W dniu 24 listopada 2006 r. odbyło się piąte posiedzenie Rady Podatkowej (drugie w 2006 r.), na którym przewodniczący i wiceprzewodniczący grup przedstawili koncepcję działania Rady w roku 2007.

Postanowiono m.in., że Rada Podatkowa:

-podejmie wewnętrzną dyskusję nad docelowym systemem podatkowym,

-przygotuje małą nowelizację ustawy CIT obejmującą ok. 6-7 zagadnień (m.in. grupy kapitałowe, różnice kursowe, fuzje, przejęcia, leasing),

-zgłosi i będzie lobbować postulat przygotowania przez ustawodawcę nowych ustaw o podatkach dochodowych; ustawa powinna zostać przygotowana z udziałem środowisk biznesowych,

-zaproponuje zmiany w zakresie rezydencji podatkowej oraz kontraktów menedżerskich w ustawie o PIT,

-przygotuje propozycje zmian przepisów dotyczących wiążącej interpretacji, -przygotuje zmiany do ustawy VAT, w oparciu o propozycje ujęte w projekcie nowelizacji ustawy przygotowanej w 2005 roku przez PKPP Lewiatan a nie uwzględnione w propozycji rządowej,

-będzie brała aktywny udział w procesach legislacyjnych inicjowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Sejm, poprzez przygotowanie uwag i komentarzy w zakresie nowej ustawy akcyzowej oraz projektów rozporządzeń akcyzowych.

Prace grup roboczych

W grudniu 2006 r. zgodnie z wytycznymi Rady rozpoczęła prace grupa Podatki Dochodowe. W efekcie rozpoczęto prace nad małą nowelizację ustawy o CIT.