Opisy przypadków

 • Koszty uzyskania przychodów wyliczanych od wynagrodzenia Prezesa Zarządu

  Data: poniedziałek, 18 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik ma wątpliwości jak wyliczać wysokość kosztów uzyskania przychodów stosowanych w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu.

  Wstęp

  W opisanym stanie faktycznym Prezes Zarządu otrzymuje dwa rodzaje świadczeń:

  - ze stosunku pracy – w związku z zawartą umowę o pracę na ¾ etatu;

  - z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu kwalifikowane na gruncie Ustawy o PIT jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.
   

  czytaj więcej
 • Rozliczenie dochodów uzyskanych w Polsce przez nierezydenta

  Data: środa, 13 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy w związku z wypłatą honorarium oraz pokryciem kosztów przelotu i zakwaterowania powstaną dla podatnika jakieś obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (płatnik podatku) oraz podatku od towarów i usług? Czy podatnik powinien rozpoznać import usług?

   

  Wstęp

  W przedstawionej sytuacji osoba fizyczna, która za wynagrodzeniem wygłosi wykład oraz weźmie udział w panelu dyskusyjnym, osiągnie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód, który to przychód jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) w wysokości 20% tego przychodu. 

  czytaj więcej
 • Opinia dotycząca pożyczki udzielonej spolce od kontrahenta za UE

  Data: poniedziałek, 11 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka zamierza uzyskać pożyczkę od kontrahenta z innego niż Polska państwa UE (zwanego dalej „kontrahent UE”). W toku analizy obowiązków rozliczeniowych powstały następujące wątpliwości:
  a) Czy należy z tytułu nabycia usługi pożyczki od kontrahenta UE wykazać obrót z tytułu importu usług?
  b) Czy czynność ta będzie opodatkowana, a jeśli tak to jaką stawką ?
  c) Za jaki okres rozliczeniowy Spółka powinna wykazać import usług i w jakich deklaracjach, pozycjach ?
  Spółka wskazała, że jest małym podatnikiem i stosuje kwartalny okres rozliczeniowy kasowo. Pożyczka będzie udzielona na jeden rok w sierpniu 2013 r. odsetki będą płatne wraz ze zwrotem pożyczki. Pożyczka może być przedłużona na jeden rok, ale tylko raz, odsetki za pierwszy rok mogą być kapitalizowane i powiększać kwotę pożyczki lub zostać wypłacone kontrahentowi UE. 
  W związku z powyższym należy poddać analizie zasygnalizowane przez Spółkę kwestie oraz przygotować wniosek do Ministra Finansów o udzielenie interpretacji w sprawie (co najmniej na kluczowe kwestie: czy wykazywać import usług, z jaką stawką, za jaki okres).
   

  Wstęp

  - ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą VAT”
  - ustawa z dnia 07.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), zwana dalej „ustawą zmieniającą VAT”
  - rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem Rady UE”

  Wnioski
  Uwzględniając założenia poczynione w treści opinii należy sformułować następujące wnioski:
  1. Spółka dokonuje importu usług w związku z nabyciem usługi finansowej polegającej na udzieleniu jej pożyczki przez kontrahenta UE i jest uważana za podatnika z tego tytułu.
  2. Usługa udzielenia pożyczki jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT.
  3. Import usług powinien zostać wykazany w deklaracjach VAT-7K składanych za kwartały, w których Spółka zapłaciła kontrahentowi UE odsetki od udzielonej jej pożyczki. Właściwymi do wykazania importu usług pozycjami deklaracji są pozycje 37, 38 i 39, 40 deklaracji VAT-7K.

  czytaj więcej
 • Opodatkowanie w Polsce działalności firmy zarejestrowanej w Niemczech, prowadzącej sprzedaż internetową towarów polskich w Polsce i w Niemczech

  Data: czwartek, 7 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Osoba fizyczna prowadzi zarejestrowaną w Niemczech jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie zamierza rozpocząć prowadzenie sprzedaży internetowej polskich towarów, na rzecz odbiorców polskich i niemieckich. Towary sprzedawane na rynek polski byłyby magazynowane w Polsce, towary sprzedawane na rynek niemiecki, jak należy domniemywać, przewożone byłyby z Polski do Berlina i dopiero tam sprzedawane. Czy w związku z takim ukształtowaniem modelu działalności, składający zapytanie stanie się polskim podatnikiem, tak w zakresie podatku VAT, jak i podatku dochodowego? Jeśli tak, to jakich procedur dokumentacyjnych należy dopełnić?

  Wstęp

  Sprzedaż towarów zlokalizowanych w Polsce, na rynku polskim, musi być uznana za dostawę towarów na terytorium Polski. Innymi słowy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

  czytaj więcej
 • Skutki podatkowe sprzedaży internetowej po utracie zwolnienia podmiotowego

  Data: czwartek, 7 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy przy sprzedaży za granicę (wysyłka poczta polska lub kurier), wystawiając paragon będzie mógł naliczyć stawkę 0% VAT? Czy tak samo byłoby w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej będącej podatnikiem zagranicznym?
  Dokonując rejestracji VAT-R jako podatnik czynny, aby skorzystać z możliwości odliczenia VAT od zakupów, należy zrobić inwentaryzację towarów i wycenić je. Pytanie, po jakich cenach należy to zrobić, jeżeli ceny zakupu towarów były za każdym razem inne, co do zasady wyższe, a podatnik nie jest w stanie przyporządkować, które towary zostały nabyte na którą fakturę. Czy konieczne będzie jakieś pisemne uzasadnienie przyjętych cen w zawiadomieniu dla organu podatkowego?
  Jak przedstawia się sytuacja z podatkiem naliczonym od innych kosztów (poza towarami), poniesionych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny? Czy można go odzyskać?

   

  Wstęp

  Prowadząc sprzedaż internetową towarów z Polski za granicę, podatnik będzie dokonywał albo  tzw. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (w razie zakupu przez osobę fizyczną z terytorium Unii) albo będzie to WDT (w razie nabycia towaru przez osobę fizyczną będącą co do zasady podatnikiem VAT zagranicznym, a dokładniej chodzi o osobę, zobowiązaną w państwie przeznaczenia towaru do rozliczenia WNT), albo będzie to eksport (jeśli miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa trzeciego w rozumieniu ustawy VAT ). 

  czytaj więcej
 • Zwrot podatku od wartości dodanej z terytorium innego państwa członkowskiego UE polskiemu podatnikowi podatku VAT

  Data: czwartek, 7 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  1) Do kogo można zwrócić się o zwrot podatku, gdy minął wymagany termin wypłaty zwrotu z państwa zwrotu (tzn. Firma złożyła już wniosek i oczekuje na zwrot VAT) ?
  2) Czy wszystkie państwa mają wyznaczony taki sam termin na zwrot podatku?
  3) Podczas pobierania UPO pojawia się komunikat informujący o aktualnym statusie żądania. Wśród tych komunikatów jest błąd 408 (dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie). O jakie błędy chodzi, w jaki sposób można je skorygować?
   

  Wstęp

  W przypadku wydania decyzji o przyznaniu zwrotu oraz zwłoki państwa zwrotu w wypłacie kwoty zwrotu, Firma będzie mogła zwrócić się do właściwego organu administracji podatkowej w państwie zwrotu o wyjaśnienie, dlaczego zwrot nie jest realizowany w terminie. 

  czytaj więcej