Opisy przypadków

 • Możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego od nabycia samochodu osobowego

  Data: wtorek, 26 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: Akcyza
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy Firma ma prawo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego (akcyzy) oraz gdzie można zdobyć informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego?

  Wstęp

  Na wstępie należy zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega wyłącznie sprzedaż samochodu wcześniej nie zarejestrowanego w Polsce (lub zarejestrowanego czasowo), dlatego też na potrzeby niniejszej opinii poczyniono założenie, że samochody sprzedawane przez pytającego są pojazdami nie zarejestrowanymi.
   

  czytaj więcej
 • Status wspólnoty mieszkaniowej jako podatnika VAT

  Data: wtorek, 26 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Pojawiły się wątpliwości, czy powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako obroty w tym podatku, przychody uzyskiwane z tytułu:
  a) wynajmu lub dzierżawy należących do części wspólnej: klatek schodowych, strychów, piwnic, komórek i  innych lokali użytkowych oraz garaży, miejsc parkingowych, miejsc na dachach pod anteny satelitarne oraz maszty telefonii komórkowej na rzecz członków wspólnoty,
  b) czynności wykonywanych w ramach zarządu nieruchomością wspólną, o których mowa w art. 14 ustawy o własności lokali, na poczet których właściciele lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych wnoszą zaliczki,
  c) wpłat właścicieli na rzecz terenów wspólnych osiedla.
   

  Wstęp

  Wspólnota nabywając świadczenia nie na potrzeby wspólne, nie na utrzymanie części wspólnych i funkcjonowanie WM jako takiej, lecz na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali, przenosząc następnie te indywidualne koszty na właścicieli lokali, działa w charakterze podatnika VAT.

  czytaj więcej
 • Zasady opodatkowania aportów wnoszonych do spółki akcyjnej

  Data: wtorek, 26 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zwrócił się z pytaniem o zasady opodatkowania wkładów wnoszonych do spółki akcyjnej oraz o możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 19% w przypadku wnoszonego aportu.

   

  Wstęp

  W omawianym stanie faktycznym nie ma możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania aportu wnoszonego przez osobę fizyczną w postaci patentu. Zgodnie bowiem z przepisami Ustawy o PIT przychodem z kapitałów pieniężnych jest także nominalna wartość akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny nie będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. 

  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa dotycząca skutków podatkowaych przeksztalcenia spółki jawnej w komandytową oraz używania przez tą spółkę nieruchomości stanowiącej wlasność komplementariusza

  Data: poniedziałek, 25 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka jawna, będąca podmiotem leczniczym, zajmuje się także działalnością w zakresie wynajmu nieruchomości. Na potrzeby prowadzenia przychodni, wynajmuje jednak nieruchomość od spółki z o.o. Rozważane jest przekształcenie działalności spółki jawnej w taki sposób, że najpierw zostanie ona przekształcona w spółkę komandytową, do której dołączy następnie jako komplementariusz spółka z o.o., będąca właścicielem budynku przychodni. Przy czym spółka z o.o. nie chciałaby zrezygnować z własności nieruchomości, a spółka komandytowa chciałaby z niej korzystać w sposób, generujący jak najmniejsze koszty i obciążenia podatkowe.
  Przedmiotem opracowania mają być skutki podatkowe rozważanego przekształcenia
   

  Wstęp

  1. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej „ustawą VAT”.
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307 ze zm.), zwana dalej "updof".
  3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), zwana dalej „updop”.
  4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz.649 ze zm.), zwana dalej „upcc”.
   

   1. Zdarzenie w postaci przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową może się wiązać z powstaniem skutków podatkowych tylko w podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przekształcenie będzie związane z przyrostem majątku spółki.
  2. Zdarzenie w postaci przystąpienia wspólnika do spółki komandytowej może mieć swoje następstwa w podatku VAT oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli wspólnik będzie wnosił do spółki wkład, co spowoduje zwiększenie majątku spółki (upcc), a wkład będzie miał charakter niepieniężny (VAT).
  3. Zawarcie przez nowego wspólnika ze spółką umowy użyczenia budynku, wiązać się będzie z powstaniem dla pozostałych wspólników przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz niemożliwością zaliczania odpisów amortyzacyjnych od budynku do kosztów uzyskania przychodów przez tego wspólnika. Pojawi się także obowiązek opodatkowania świadczenia podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
  Wniesienie zaś prawa do nieodpłatnego używania budynku tytułem wkładu do spółki, nie będzie miało niekorzystnych następstw na gruncie podatku dochodowego. Istnieją natomiast wątpliwości, czy taką czynność należy uznać za opodatkowaną podatkiem VAT (jest to wniesienie wkładu w postaci usługi, która co do zasady pozostawałaby poza opodatkowaniem VAT). Pojawi się natomiast obowiązek opodatkowania świadczenia podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
   

  czytaj więcej
 • Rozliczanie transakcji w walucie obcej

  Data: środa, 20 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zadał szereg pytań związanych z wprowadzeniem w firmie gotówkowych transakcji walutowych.

  Wstęp

  Przepisy nie zabraniają obecnie dokonywania rozliczeń i płatności w walucie obcej na rzecz kontrahentów krajowych (podobnie jak zawierania umów z podmiotami krajowymi w walucie obcej - nie obowiązuje już tzw. zasada walutowości). 

  czytaj więcej
 • Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prezentów dla kontrahentów

  Data: środa, 20 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy istnieje jakieś ryzyko z tego powodu, że kosztem dla naszej firmy jest wartość netto kamery, a przychodem czasami 1 zł, a często przychodu tego brak - przekazujemy nieodpłatnie, że organy podatkowe nakażą wyłączyć wydatki na zakup kamery z kosztów podatkowych?

   

  Wstęp

  W zakresie podatku dochodowego możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przekazywanych prezentów/upominków na rzecz kontrahentów będzie uzależniona od tego czy prezenty te zostaną zakwalifikowane do kosztów reprezentacji i w związku z tym powinny zostać wykluczone z kosztów uzyskania, czy też będą one zaliczane do kosztów reklamy.

  czytaj więcej