Opisy przypadków

 • Zasady opodatkowania licencji marki

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jakie są zasady rozliczenia na gruncie podatku dochodowego udzielenia licencji marki, a w szczególności w jaki sposób licencja marki powinna być prawidłowo rozliczona na gruncie podatku dochodowego w tym w odniesieniu do kwalifikowania licencji marki jako licencji znaku towarowego?
  Jakie są korzyści związane z udostępnieniem licencji marki przez osobę fizyczną na rzecz osoby prawnej w pierwszym roku wykorzystania tej licencji, a także w którym momencie licencja marki będzie kosztem uzyskania przychodów?

   

  Wstęp

  W omawianym stanie faktycznym, skutki podatkowe w podatku dochodowym występują zarówno po stronie osoby prawnej jako podmiotu otrzymującego licencję znaku towarowego, jak i po stronie osoby fizycznej jako podmiotu udzielającego przedmiotowej licencji.

  czytaj więcej
 • Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy, którego działalność gospodarcza jest zawieszona i planowana jest jej likwidacja

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy istnieje potrzeba odwieszenia działalności dla jednorazowej sprzedaży likwidującej zapasy półproduktów? Czy działalność zostanie wykreślona z urzędu po dwóch latach zawieszenia?

   

  Wstęp

  Odpowiadając na pierwsze pytanie  informujemy, że nie ma konieczności odwieszania działalności dla jednorazowej sprzedaży sprzętu natomiast konieczne jest wznowienie działalności gospodarczej w celu sprzedaży zapasów półproduktów, gdyż wiąże się to z wykonywaniem działalności gospodarczej i osiąganiem bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa w sprawie klasyfikacji dla celów amortyzacji wydatków poniesionych na dobudowanie budynku biurowego do istniejącego obiektu.

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka zamierza wybudować nowy budynek biurowy połączony z istniejącym budynkiem ścianą lub klatką schodową. Na inwestycję zostanie zaciągnięty kredyt bankowy. Czy wybudowany obiekt będzie stanowił odrębny środek trwały oraz jak należy ująć podatkowo odsetki od kredytu związanego z inwestycją?

  Wstęp

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), zwana dalej „updop”.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).
   

  1. Jeżeli zgodnie z Klasyfikacją obiektów budowlanych, wybudowany nowy obiekt biurowy nie będzie oddzielony od dotychczasowego budynku ścianą przeciwpożarową od fundamentów po dach albo nie będzie miał oddzielnego wejścia oraz oddzielnych instalacji, to będzie stanowił jeden budynek z dotychczasowym obiektem, do którego zostanie dobudowany. Dla celów amortyzacji będzie to jeden środek trwały, ulepszony o nakłady poniesione na rozbudowę.
  2. Odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę czy budowę środka trwałego, naliczone przed dniem oddania środka trwałego (ulepszenia) do używania, zwiększają jego wartość początkową. Naliczone i zapłacone później, są zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
   

  czytaj więcej
 • Stawka podatku VAT przy refakturowaniu mediów

  Data: wtorek, 26 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jaka stawka podatku VAT (8% czy 23%), powinna być zastosowana przy „refakturze” mediów przez Spółdzielnię Mieszkaniową?

  Wstęp

  Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika czy „refakturowanie”, a raczej obciążanie kosztami zużytych mediów, dotyczyłoby członków spółdzielni posiadających lokatorskie lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, członków spółdzielni będących właścicielami lokali oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni czy też innych podmiotów, z którymi Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu. Nie udało się uzyskać informacji doprecyzowujących w tym zakresie. Ocenione zatem zostały obydwa przypadki.

  czytaj więcej
 • Obowiązek rejestrowania na kasie rejestrującej działalności psychologa

  Data: wtorek, 26 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik prowadzący indywidualną działalność jako psycholog zwrócił się z pytaniem czy powinien ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.

  Wstęp

  Jeżeli podatnik sprzedaje usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym (tj. rolnikom, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT), musi, co do zasady, rejestrować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Nie trzeba zatem posiadać kasy rejestrującej, gdy usługi są świadczone tylko i wyłącznie na rzecz firm lub organizacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

  czytaj więcej
 • Opinia w sprawie terminu odliczenia podatku zaplaconego w obcym państwie

  Data: wtorek, 26 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik w 2012 roku otrzymał wynagrodzenie od kontrahenta zagranicznego z tytułu świadczonych usług, przy czym kontrahent potrącił podatek u źródła z tego tytułu. Z uzyskanych informacji wynika, że podatek został wpłacony do właściwego organu w 2012 roku, natomiast Podatnik otrzymał potwierdzenie zapłaty podatku dopiero w 2013 roku.
  Z dodatkowo przekazanych informacji wynika, że usługi były wykonywane w Indiach. Natomiast podatnik w Polsce z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza się w formie podatku liniowego.

  W takim stanie faktycznym Podatnik zwrócił się z pytaniem, w którym roku powinien dokonać odliczenia od sumy dochodów kwoty równej podatkowi zapłaconemu w obcym państwie.

  Wstęp

  - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 roku (Dz. U. 1990, nr 8, poz. 46), zwana dalej: „Umową”,
  - ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, nr 361 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOF”.
   

  - zgodnie z przepisami ustawy PDOF oraz Umowy, podatek z tytułu świadczonych usług potrącony i zapłacony na terytorium innego kraju podlega odliczeniu w Polsce w rozliczeniu za rok, w którym uzyskany został przychód (dochód), bez względu na datę otrzymania potwierdzenia uiszczenia zapłaty tego podatku,
  - w przypadku uzyskania potwierdzenia zapłaty podatku w innym kraju po terminie do złożenia rozliczenia rocznego Podatnikowi przysługuje prawo do złożenia korekty tego rozliczenia.

  czytaj więcej