Opisy przypadków

 • Rozliczenie podatku dochodowego i VAT z usług na rzecz kontrahenta zagranicznego

  Data: poniedziałek, 15 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT, CIT/PIT
  Pytanie przedsiębiorcy

  Pytający od ponad roku prowadzi własną, jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się grafiką komputerową, w tym projektowaniem figurek, pluszowych zabawek. Obecnie ma szansę na współpracę z amerykańską firmą specjalizującą się w produkowaniu tychże na większą skalę.
  Pytanie dotyczy ustalenia sposobu rozliczania się z taką firmą w naszym systemie podatkowym.
   

  Wstęp

  Współpraca byłaby oparta na odpowiedniku umowy o dzieło. Firma amerykańska zlecałaby projekt figurki/pluszaka. Firma pytająca sprzedawałaby ten projekt wraz z pełnymi majątkowymi prawami autorskimi np. na okres roku, czyli na zasadzie licencji. Umowa mogłaby być przedłużana w przypadku dobrej sprzedaży zabawki opartej na projekcie. Dzieło w rozumieniu ustawy o prawie autorskim byłoby ustalone w formie plików graficznych wraz z opisami.
  Pytanie dotyczy analizy na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT.
   

  czytaj więcej
 • Wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis

  Data: czwartek, 28 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jakie są skutki przekroczenia terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r., zgodnie z którym w celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.

   

  Wstęp

  Regulacje prawne dotyczące pomocy o charakterze de minimis wynikają z treści polskich i wspólnotowych przepisów: w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wspólnotowego rozporządzenia Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, jak również rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

  czytaj więcej
 • Anulowanie faktur sprzedaży

  Data: czwartek, 28 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jak wynika z przedstawionego do opinii stanu faktycznego, podatnik wystawił faktury sprzedaży dotyczące potencjalnych transakcji (otrzymał zamówienia), ale do ich ostatecznej realizacji nie doszło, a faktury nie zostały wprowadzone do obrotu (nie przekazano ich potencjalnym nabywcom). Z opisu wynika także, że nie zawsze możliwe było ustalenie przed sporządzeniem deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, że do zakładanej transakcji ostatecznie nie doszło. Jeśli służby księgowe posiadały taką wiedzę, to faktury były anulowane i nie ujmowano ich w deklaracji. Jeżeli zaś nie posiadano wiedzy, że do zafakturowanej sprzedaży nie doszło, to faktury były ujmowane w deklaracji, mimo że nie zostały wprowadzone do obrotu. Następnie, jak należy domniemywać, także te faktury były anulowane. Służby księgowe składającego zapytanie wystawiały faktury korygujące do faktur, które powinny być anulowane, twierdząc, że nie ma innej możliwości wystornowania „błędnej” faktury z systemu. Owe faktury korygujące nie były jednak ujmowane w deklaracjach VAT, nawet gdy dotyczyły faktur błędnie ujętych w deklaracjach. Składający zapytanie wskazał również, że faktury korygujące do faktur anulowanych również podlegały anulowaniu. Należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy pomimo braku regulacji prawnych w tym zakresie, można anulować wystawione faktury, które nie dokumentowały faktycznej sprzedaży i nie zostały wprowadzone do obrotu.

  Wstęp

  Podatnik może, a nawet powinien anulować błędnie sporządzone faktury, w szczególności dokumentujące transakcje, do których nie doszło, a same faktury nie zostały doręczone i zaakceptowane przez kontrahentów. W następstwie prawidłowego anulowania faktury, podatnik powinien dysponować oryginałem i kopią faktury oraz poczynić na nich adnotacje o anulowaniu. W sytuacji, gdy system księgowy podatnika wymusza wystawianie faktur korygujących także do nieprawidłowo wystawionych faktur, aby doprowadzić do ich usunięcia z ewidencji, nie ma innej możliwości niż wystawienie takich faktur korygujących a następnie ich anulowanie. Oczywiście wtedy podatnik powinien posiadać także oryginały i kopie takich faktur korygujących, opatrzonych odpowiednią adnotacją.

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej
 • Zaprzestanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w kontekście ulgi na zakup kas rejestrujących

  Data: czwartek, 28 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Składający zapytanie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług marketingowych (na rzecz podmiotów gospodarczych) i sprzedaży detalicznej w sklepie. Rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w lipcu 2011 r. Skorzystał z ulgi z tytułu nabycia kasy. W maju 2013 r. zamierza zakończyć prowadzenie sprzedaży detalicznej. Czy może zrezygnować z posiadania kas rejestrujących? Czy taka rezygnacja będzie się łączyła z obowiązkiem zwrotu ulgi? Jeśli tak, to czy pozostawienie kas, mimo braku sprzedaży na rzecz osób fizycznych, i drukowanie samych raportów albo ewidencjonowanie za pomocą kasy sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych, pozwoli na zachowanie ulgi?

  Wstęp

  Oficjalne, definitywne zaprzestanie używania kas, w następstwie świadomej decyzji, że podatnik nie będzie już wykonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, i zgłoszenie tego faktu organowi podatkowemu, niewątpliwie będzie się wiązało z obowiązkiem zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy, jeżeli do zaprzestania jej używania doszło przed upływem 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania.

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej
 • Możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  W przedmiotowej sprawie pytanie dotyczy podatnika - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawiera umowy o dzieło z wykładowcami w zakresie przeprowadzania szkoleń.
  Pytający, występujący w omawianej sytuacji w roli płatnika, stosuje względem tych osób koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Pytania dotyczą wskazania przesłanek pozwalających na stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów w przypadku takich umów, ewentualnych warunków, jakie muszą być spełnione aby można było stosować takie koszty. Płatnik pyta również czy jakieś wymogi związane z 50% kosztami uzyskania przychodów zawarte są w ustawie o prawie autorskim. Ostatnie pytanie dotyczy sposobu opodatkowania usług szkoleniowych na gruncie podatku VAT.
   

  Wstęp

  Wśród różnych źródeł przychodu przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u o p.d.o.f.) wymieniają przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art. 13 u o p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m. in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej
 • Możliwość odliczania podatku naliczonego przy działalności funduszu inwestycyjnego

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Usługi zarządzania funduszem inwestycyjnym i portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego są zwolnione z podatku VAT (art. 43 ust.1 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług). Zgodnie z przepisami, fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać bezpośrednio do swojego portfela inwestycyjnego nieruchomości, jako formę lokaty. Często są to nieruchomości nie podlegające zwolnieniu od podatku, a zatem transakcja jest obciążona podatkiem należnym. Fundusz będąc podmiotem wykonującym czynności zwolnione przedmiotowo od podatku, nie musi się rejestrować jako podatnik, nie prowadzi także ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku VAT. W konsekwencji, podatek naliczony od zakupów nie jest wykazywany i odzyskiwany. Dotyczy to także znacznego kwotowo podatku związanego z nabywaniem nieruchomości, które są czasami następnie sprzedawane przez fundusz w ramach zarządzania portfelem.
  Pojawiło się pytanie, czy teraz zarejestrowanie funduszu jako podatnika i płatnika VAT umożliwi „odzyskanie” podatku naliczonego w momencie sprzedaży nieruchomości.
  Drugim problemem jest kwestia rozliczeń między Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych a samym funduszem, w zakresie refakturowania kosztów i pobierania opłaty za zarządzanie. TFI wystawia funduszowi na opłaty za zarządzanie funduszem fakturę VAT ze stawką „zw”. Czy w przypadku, gdyby fundusz stał się podatnikiem VAT (jak należy rozumieć, zostałby zarejestrowany), nadal powinny być na niego wystawiane faktury ze stawką VAT „zw”? I podobna kwestia, w przypadku ponoszenia innych kosztów na rzecz usługodawców (koszty audytów, prowadzenia ewidencji  aktywów),  które w pierwszej kolejności są płacone przez TFI, a następnie odpowiednio „refakturowane” na fundusz (z VAT, jeżeli ten występuje na fakturze pierwotnej). Powstało pytanie, jak w takim przypadku wystawiać „refaktury” na fundusz, czy też ze stawką „zw”, gdy usługa jest zwolniona z podatku lub z podatkiem VAT, gdy nie ma przedmiotowego zwolnienia, ale czy wtedy fundusz mógłby ubiegać się o zwrot naliczonego na fakturze VAT? 
   

  Wstęp

  Złożenie przez fundusz zgłoszenia rejestracyjnego VAT i zarejestrowanie go jako podatnika VAT, ale wykonującego wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od VAT, nie będzie automatycznie miało tego skutku, że możliwe będzie odliczanie czy uzyskanie zwrotu podatku VAT, naliczonego na fakturach zakupowych otrzymanych przez fundusz. Podstawową bowiem zasadą podatku VAT jest to, że odliczyć lub odzyskać można podatek naliczony związany z działalnością opodatkowaną (taką, przy której wystąpi podatek należny). Gdy występuje tylko działalność zwolniona – podatku naliczonego nie można odliczyć (uzyskać zwrotu). Gdy część działalności jest opodatkowana – odliczyć („odzyskać”) można tylko podatek naliczony związany z tą częścią działalności.

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej