Opisy przypadków

 • Opinia dotycząca stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu u pracownika

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  I. Opis przypadku:


  Firma zatrudnia na pełen etat prawnika.  Duża  część z efektów jego pracy to utwory w rozumieniu prawa autorskiego (opinie, umowy, teksty statutów, regulaminów, pisma przesądowe itd.). W związku z tym Firma zadała następujące pytania:
  a) czy w takiej sytuacji możliwe jest korzystanie przez prawnika-pracownika z 50% kosztów uzyskania przychodu a jeśli tak, jak to właściwie rozliczać i dokumentować ?
  b) Czy etat można uznaniowo podzielić  na część autorską i pozostałą  wg zakresu obowiązków? Ewentualnie czy właściwe byłoby prowadzenie karty czasu pracy?
  c) Czy trzeba dokumentować to co jest utworem i w danym miesiącu zostało wytworzone, czy też nie trzeba dzielić i 50% koszty mogą obejmować pełne wynagrodzenie?

  Wstęp

  II. Podstawa prawna:
   

  - ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zwana dalej „updof”
  - ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo autorskie"

  czytaj więcej
 • Opinia prawna w przedmiocie rozliczenia podatku dochodowego i VAT na rzecz kontrahenta zagranicznego

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT, CIT/PIT
  Autor: Kancelaria Prawa Podatkowego A. Błaszczyk, J. Bartosiewicz Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego
  Pytanie przedsiębiorcy

  Pytający od ponad roku prowadzi własną, jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się grafiką komputerową, w tym projektowaniem figurek, pluszowych zabawek. Obecnie ma szansę na współpracę z amerykańską firmą specjalizującą się w produkowaniu tychże na większą skalę. Pytanie dotyczy ustalenia sposobu rozliczania się z taką firmą w naszym systemie podatkowym.
  Współpraca byłaby oparta na odpowiedniku umowy o dzieło. Firma amerykańska zlecałaby projekt figurki/pluszaka. Firma pytająca sprzedawałaby ten projekt wraz z pełnymi majątkowymi prawami autorskimi np. na okres roku, czyli na zasadzie licencji. Umowa mogłaby być przedłużana w przypadku dobrej sprzedaży zabawki opartej na projekcie. Dzieło w rozumieniu ustawy o prawie autorskim byłoby ustalone w formie plików graficznych wraz z opisami. Pytanie dotyczy analizy na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT.
   

  Wstęp
  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa dotycząca rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: TAX&Business Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy
  Wstęp

   Wspólnoty Mieszkaniowe uzyskują przychody z kilku tytułów, w tym głównie z tytułu zaliczkowych opłat miesięcznych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, utrzymania lokali (za media zużyte w lokalach), koszty finansowe (odsetki od lokat, środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych), odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez właścicieli lokali), koszty operacyjne (np. odszkodowania) oraz z pozostałych tytułów (np. najem, dzierżawa części wspólnych).
  Przychody ogółem nie przekraczają w roku podatkowym 1.200.000,00 euro.
  Na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali przez właścicieli lokali mieszkaniowych i użytkowych wnoszone są comiesięczne zaliczki, ustalane na podstawie Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej zatwierdzającej plan gospodarczy na dany rok kalendarzowy oraz na media na podstawie średniego miesięcznego zużycia w lokalach i poniesionych kosztów w roku poprzednim lub innych zasad.
  Ustalone zaliczki w zakresie mediów rozliczane są w okresach półrocznych lub rocznych, w nielicznych przypadkach w okresach kwartalnych.
  Wspólnoty Mieszkaniowe są nabywcami mediów, dostarczanych przez dostawców mediów (MPWiK, PGNiG, SPEC, inne). Na podstawie zawartych umów (usługi o charakterze ciągłym) otrzymują od dostawców mediów faktury VAT zaliczkowe i rozliczeniowe. Faktury zaliczkowe wystawiane są co miesiąc a rozliczeniowe za okresy miesięczne lub kwartalne. Płatności regulowane są przez Wspólnoty Mieszkaniowe z comiesięcznych wpłat zaliczkowych dokonywanych przez właścicieli lokali. Końcowym odbiorcą mediów są właściciele lokali. Wpłaty właścicieli winny być dokonywane z góry za każdy miesiąc w terminie do 10 – tego dnia każdego miesiąca.

  W odniesieniu do powyższych zasad rozliczania się przez Wspólnoty Mieszkaniowe zadano następujące pytania podatkowe:

  1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych:
  a) Odsetki od oprocentowanych rachunków bieżących wspólnoty;
  b) Wynajem lub dzierżawa należących do części wspólnej: klatek schodowych, strychów, piwnic, komórek i innych lokali użytkowych lub garaży, miejsc parkingowych na rzecz członków Wspólnoty;
  c) Zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych tytułem opłat na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnej;
  d) Zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych tytułem opłat na rzecz utrzymania lokali;
  e) Odsetki naliczone właścicielom lokali użytkowych od nieterminowych wpłat zaliczek;
  f) Wpłaty właścicieli na utrzymanie terenów wspólnych osiedla;
  g) Wpłaty właścicieli za bezumowne korzystanie z części nieruchomości wspólnej;
  h) Wpłaty za bezumowne korzystanie z części nieruchomości wspólnej przez osoby trzecie?

  2. Z jaką datą powstaje przychód podatkowy z tytułu zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, utrzymania lokali i funduszu modernizacyjno – remontowego?

  3. Z jaką datą powstaje przychód podatkowy z tytułu zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania tych lokali?

  4. Z jaką datą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów usługi o charakterze ciągłym, np. dostawa mediów jako dostawa usług ciągłych?

  Podstawa prawna
  - art.1, art. 12, art 15, art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2011 r., Dz. U. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – dalej: Ustawa o CIT;
  - art. 18, art. 30 i inne ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r., Dz. U. Nr 80, poz. 903 ze zm.) – dalej: Ustawa o własności lokali.
   

  czytaj więcej
 • Opinia prawna w przedmiocie rozliczenia wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT, CIT/PIT
  Autor: Kancelaria Prawa Podatkowego A. Błaszczyk, J. Bartosiewicz Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  W IV kw. 2011 Podatnik świadczył usługi doradcze dla podmiotu zagranicznego niewielkiej firmy w Hiszpanii, która chciała wejść na rynek polski. Usługa była zatem wykonaną w Polsce na rzecz podmiotu z Hiszpanii Firma uchylała się od zapłaty za fakturę (obrót wewnątrzunijny). Nie odpowiadała też na monity w sprawie płatności. Pod koniec IV kw. Zestornowano tę fakturę fakturą korygującą, bo wiadomo było , że wyegzekwowanie zapłaty będzie trudne. Zleceniodawca nie odesłał podpisanej korekty. Faktura korygująca została wysłana elektronicznie-zwykłym mailem bez podpisu elektronicznego, dłużnik nie odpowiada, milczy itp.
   

  1. Czy Podatnik mógł dokonać korekty (wyzerowania) i odpowiedniej korekty w podatku już wcześniej odprowadzonym bez podpisanej korekty?.
  2. Jeśli NIE, to jakie czynniki-bez podpisanej faktury korygującej mogą sprawić, że korekta ta w świetle przepisów podatkowych i orzecznictwa jest prawidłowa?
  3. Co z VATem, który nie został naliczony.
   

  Wstęp
  czytaj więcej
 • Opinia prawna w przedmiocie rozliczenia podatku dochodowego i VAT z usług najmu

  Data: czwartek, 25 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT, CIT/PIT
  Autor: Kancelaria Prawa Podatkowego A. Błaszczyk, J. Bartosiewicz Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka zajmuje się wynajmem nieruchomości. W listopadzie 2011 rozpoczął się okres najmu obiektu. W okresie pierwszych 11 miesięcy najmu obiekt nie był w pełni dostosowany do potrzeb najemcy i odbywały się w nim nadal prace dostosowujące. W związku z powyższym strony postanowiły, że łączny czynsz podstawowy za cały okres pierwszych 11 miesięcy zostanie obniżony i będzie jednorazowo płatny po upływie 10-go miesiąca najmu. Faktura za okres od 30 listopada 2011 do 29 października 2012 została wystawiona 1 października 2012 z terminem płatności 31 października 2012.
  Spółka przyjmuje, iż zgodnie z art 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm- dalej u.p.tu. obowiązek podatkowy w VAT od w/w faktury powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, nie później niż upływ terminu płatności. Czy jest to stanowisko prawidłowe?
  Jak należy określić datę uzyskania przychodu o której mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.)? Zgodnie z art. 12 pkt 3c u.p.d.o.p., jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Spółka przyjmuje, iż istnieje konieczność korekty deklaracji CIT-8 za 2011 r. poprzez rozliczenie przychodu z czynszu za okres od 30 listopada 2011 do 31 grudnia 2011 r., pozostała część przychodu powinna zostać rozliczona w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, tj. 29 października 2012. Czy jest to stanowisko prawidłowe?
   

  Wstęp
  czytaj więcej
 • Opinia prawna w przedmiocie sposobu rozliczenia zakupu samochodu osobowego na cele związane z prowadzoną dzialalnością gospodarczą

  Data: czwartek, 25 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Kancelaria Prawa Podatkowego A. Błaszczyk, J. Bartosiewicz Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zamierza rozpocząć działalność 01.01.2013 r. Wykonywana działalność gospodarcza (podstawowa) wg kodu PKD to 86.90.E „Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana". Nie jest płatnikiem VAT. Podatnik pyta czy może kupić na firmę samochód osobowy i odpisać podatek naliczony, czy w inny sposób wpisać w koszty uzyskania przychodu? Czy ma wtedy wpisać w środki trwałe taki pojazd? Czy może odpisywać także paliwa?
  Samochód jest podatnikowi potrzebny do pracy, która wymaga częstych dojazdów poza miastem zamieszkania. Podatnik pyta na jakich zasadach może kupić samochód osobowy na firmę opisaną jak wyżej i co może odpisać eksploatując taki samochód osobowy (kupno auta, paliwo, naprawy). Jaka jest podstawa prawna?
   

  Wstęp
  czytaj więcej