Opisy przypadków

 • Opodatkowanie umowy sponsorskiej i nagród w konkursie

  Data: wtorek, 5 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jakie są skutki dla Podatnika w przypadku zawarcia umowy sponsoringu z podmiotem publicznym, gdzie jako sponsor zobowiązał się do przekazania kwoty 3000 zł?

  Wstęp

  Przedstawiony w pytaniu stan faktyczny obejmuje umowę sponsoringu. Zarówno w literaturze, jak i w praktyce sponsoring określany jest jako odpłatne świadczenie wykonywane przez sponsora, najczęściej będącego podmiotem gospodarczym, na rzecz innego podmiotu (sponsorowanego), w zamian za co sponsorowany zobowiązany jest do reklamowania, promowania sponsora lub jego produktów (odpowiednio towarów lub usług), informowania o samym sponsoringu i sponsorze.

  czytaj więcej
 • Obowiązek naliczenia podatku VAT od faktury za opłatę przedwstępną

  Data: czwartek, 31 stycznia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy Podatnik powinien naliczyć podatek VAT od faktury na opłatę przedwstępną w sytuacji, gdy nie nastąpiło przekazanie (zakup) usługi, towaru ani wartości licencyjnych?

  Wstęp

  W związku z tym, że Spółka zawarła z zagranicznym kontrahentem porozumienie na mocy którego ten zobowiązał się, że za opłatą powstrzyma się od szukania nowego partnera biznesowego (zagwarantuje brak konkurencji), zobowiązanie takie stanowi rodzaj odpłatnej usługi, w szerokim rozumieniu przepisu art. 8 ustawy o VAT i jako takie powinno zostać opodatkowane podstawową stawką podatku VAT (23%).

  czytaj więcej
 • Obowiązek podatkowy przy refakturze

  Data: czwartek, 31 stycznia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zwrócił się z pytaniem kiedy należy odprowadzić podatek należny od wystawionej refaktury za pilotaż.

  Wstęp

  W przedstawionym stanie faktycznym usługa pilotażu jest usługą pomocniczą w stosunku do zasadniczej usługi transportowej (usługi kompleksowej) i jako taka nie powinna być wyodrębniana do samodzielnego opodatkowania. Oznacza to, że w analizowanej sytuacji nie może ona być przedmiotem refakturowania.

  czytaj więcej
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy świadczeniu usług szkoleniowych zwolnionych od podatku od towarów i usług w związku z finansowaniem ze środków Unii Europejskiej

  Data: czwartek, 31 stycznia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydanie opinii odpowiadającej na pytanie czy Wnioskodawca może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wstęp

  W niniejszej sprawie ewentualne odzyskanie podatku naliczonego jest możliwe poprzez reguły ogólne podatku od towarów i usług. W związku z faktem, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi są usługami zwolnionymi od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług związanych z tymi usługami nie podlega odliczeniu zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy VAT.

  czytaj więcej
 • Rozliczanie straty podatkowej w związku z działalnością prowadzoną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

  Data: piątek, 18 stycznia 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Na podstawie udzielonego zezwolenia z dnia 1 marca 2007 roku Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z literą prawa. W zezwoleniu Spółka została zobowiązana do poniesienia wydatków inwestycyjnych określonej wartości w terminie do 31.12.2009 r., zatrudnienia określonej liczby osób w terminie do 31.10.2009 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie w terminie do 31.10.2014 r.. Spółka przewiduje, że na skutek niewypełnienia zobowiązań określonych w zezwoleniu na prowadzenie działalności na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej dotyczących ilości zatrudnienia, zostanie w konsekwencji wydana decyzja o cofnięciu niniejszego zezwolenia. Spółka rozważa także możliwość wystąpienia z wnioskiem o wygaszenie zezwolenia w celu uzyskania możliwości rozliczania bieżącej straty podatkowej na całości działalności. W związku z tym Spółka zwróciła się z prośbą o analizę, które z powyższych rozwiązań będzie korzystniejsze dla Spółki na gruncie podatku dochodowego.

  Wstęp

  Zasadą obowiązującą na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.) jest możliwość obniżenia uzyskanych  przez podatnika dochodów o wysokość straty z lat poprzednich. 

  czytaj więcej
 • Sposób ustalania opodatkowania i rachunkowego ujęcia działalności instytucji finansowych

  Data: piątek, 18 stycznia 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Krajowa spółka komandytowo akcyjna w zakresie prowadzonej przez siebie działalności prowadzi głównie  działalność PKD 64.30.Z czyli działalność trustów, funduszów  i podobnych instytucji finansowych. Krajowa spółka w celu pozyskania finansowania będzie emitować obligacje, które będzie oferować krajowym spółkom kapitałowo powiązanym.  Z pozyskanych środków z emisji obligacji będzie udzielać pożyczek pieniężnych innym powiązanym krajowym spółkom prawa handlowego. W związku z opisanym stanem faktycznym Spółka zadała następujące pytania:

  1) Czy tego rodzaju działalność wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych tej spółki zgodnie z przepisami funduszowymi tj. przychody z uzyskanych odsetek od pożyczek udzielonych będą przychodami operacyjnymi a nie finansowymi, natomiast odsetki od wyemitowanych obligacji będą kosztami operacyjnymi a nie finansowymi? (Spółka prosi również o podanie przepisów prawa regulujących sposób prowadzenia ksiąg tego typu podmiotów)
  2) Kiedy odsetki od pożyczek udzielonych będą przychodem podatkowym?
  3) Kiedy odsetki od obligacji będą kosztem podatkowym?
   

  Wstęp

  Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych przez podmioty prowadzące tzw. „pełną księgowość” określają przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 r.). 

  czytaj więcej