Opisy przypadków

 • Wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis

  Data: czwartek, 28 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jakie są skutki przekroczenia terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r., zgodnie z którym w celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.

   

  Wstęp

  Regulacje prawne dotyczące pomocy o charakterze de minimis wynikają z treści polskich i wspólnotowych przepisów: w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wspólnotowego rozporządzenia Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, jak również rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

  czytaj więcej
 • Możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  W przedmiotowej sprawie pytanie dotyczy podatnika - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawiera umowy o dzieło z wykładowcami w zakresie przeprowadzania szkoleń.
  Pytający, występujący w omawianej sytuacji w roli płatnika, stosuje względem tych osób koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Pytania dotyczą wskazania przesłanek pozwalających na stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów w przypadku takich umów, ewentualnych warunków, jakie muszą być spełnione aby można było stosować takie koszty. Płatnik pyta również czy jakieś wymogi związane z 50% kosztami uzyskania przychodów zawarte są w ustawie o prawie autorskim. Ostatnie pytanie dotyczy sposobu opodatkowania usług szkoleniowych na gruncie podatku VAT.
   

  Wstęp

  Wśród różnych źródeł przychodu przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u o p.d.o.f.) wymieniają przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art. 13 u o p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m. in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

  wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  czytaj więcej
 • Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy, którego działalność gospodarcza jest zawieszona i planowana jest jej likwidacja

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy istnieje potrzeba odwieszenia działalności dla jednorazowej sprzedaży likwidującej zapasy półproduktów? Czy działalność zostanie wykreślona z urzędu po dwóch latach zawieszenia?

   

  Wstęp

  Odpowiadając na pierwsze pytanie  informujemy, że nie ma konieczności odwieszania działalności dla jednorazowej sprzedaży sprzętu natomiast konieczne jest wznowienie działalności gospodarczej w celu sprzedaży zapasów półproduktów, gdyż wiąże się to z wykonywaniem działalności gospodarczej i osiąganiem bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

  czytaj więcej
 • Rozliczanie transakcji w walucie obcej

  Data: środa, 20 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zadał szereg pytań związanych z wprowadzeniem w firmie gotówkowych transakcji walutowych.

  Wstęp

  Przepisy nie zabraniają obecnie dokonywania rozliczeń i płatności w walucie obcej na rzecz kontrahentów krajowych (podobnie jak zawierania umów z podmiotami krajowymi w walucie obcej - nie obowiązuje już tzw. zasada walutowości). 

  czytaj więcej
 • Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prezentów dla kontrahentów

  Data: środa, 20 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy istnieje jakieś ryzyko z tego powodu, że kosztem dla naszej firmy jest wartość netto kamery, a przychodem czasami 1 zł, a często przychodu tego brak - przekazujemy nieodpłatnie, że organy podatkowe nakażą wyłączyć wydatki na zakup kamery z kosztów podatkowych?

   

  Wstęp

  W zakresie podatku dochodowego możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przekazywanych prezentów/upominków na rzecz kontrahentów będzie uzależniona od tego czy prezenty te zostaną zakwalifikowane do kosztów reprezentacji i w związku z tym powinny zostać wykluczone z kosztów uzyskania, czy też będą one zaliczane do kosztów reklamy.

  czytaj więcej
 • Rozliczenie dochodów uzyskanych w Polsce przez nierezydenta

  Data: środa, 13 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: OPP
  Autor: Agata Błaszczyk, doradca podatkowy nr 10930, Kancelaria Prawa Podatkowego A.Błaszczyk, J. Bartosiewicz sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy w związku z wypłatą honorarium oraz pokryciem kosztów przelotu i zakwaterowania powstaną dla podatnika jakieś obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (płatnik podatku) oraz podatku od towarów i usług? Czy podatnik powinien rozpoznać import usług?

   

  Wstęp

  W przedstawionej sytuacji osoba fizyczna, która za wynagrodzeniem wygłosi wykład oraz weźmie udział w panelu dyskusyjnym, osiągnie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód, który to przychód jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) w wysokości 20% tego przychodu. 

  czytaj więcej
1 2 3 4 ... 4 następna