Opisy przypadków

 • Opinia w sprawie skutków podatkowych przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki jawnej do sp. z o.o.

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT, CIT/PIT, Podatki lokalne
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka jawna, będąca podmiotem leczniczym, zajmuje się także działalnością w zakresie wynajmu nieruchomości. Na potrzeby prowadzenia przychodni wynajmuje jednak nieruchomość od spółki z o.o.
  Rozważane jest przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej przywoływana jako: „ZCP”) spółki jawnej (branży medycznej) do spółki z o.o. W takim stanie faktycznym Podatnik zwrócił się z prośbą o analizę skutków na gruncie podatku od towarów i usług przeniesienia ZCP spółki jawnej do spółki z o.o. Dodatkowo poproszono o przeprowadzenie analizy skutków podatkowych na gruncie innych podatków. Przedmiotem opracowania niniejszej opinii mają być skutki podatkowe rozważanego przekształcenia.

  Wstęp

  - ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej „ustawą VAT”,
  - ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOP”.
  - ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, nr 51, poz.307 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOF”,
  - ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2010, nr 101, poz.649 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PCC”.
   

  czytaj więcej
 • Opinia w sprawie możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego na okres 3 lat. Przedmiotem leasingu był samochód z homologacją ciężarową. W latach 2009 - 2010 Podatnik odliczał całość podatku naliczonego z tytułu otrzymywanych faktur (miał do tego prawo na gruncie regulacji dotyczących podatku od towarów i usług). Od początku 2011 roku warunkiem do odliczenia podatku naliczonego z ww. tytułu była rejestracja umowy leasingu we właściwym urzędzie skarbowym. Podatnik nie dokonał takiej rejestracji i w związku z tym nie odliczał podatku naliczonego.
  W takim stanie faktycznym Podatnik zwrócił się z pytaniem czy w takiej sytuacji ma on prawo zaliczyć nieodliczony podatek naliczony do kosztów uzyskania przychodów.
   

  Wstęp

  - ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, nr 361 ze zm.), zwana dalej: „ustawą PDOF”;
  - ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej: „ustawą VAT”;
  - ustawa z dnia 16 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652 ze zm.), zwana dalej: „ustawą nowelizującą”.
   

  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa dotycząca rozliczenia dochodów osiągniętych z pracy najemnej w Belgii

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

   Jak wynika z przedstawionych informacji, obywatele polscy wykonują pracę najemną w Belgii (umowa o pracę), w różnych wymiarach czasu i w różnych okresach. Niektóre z tych osób pracowały wyłącznie w Belgii, niektóre w Belgii i w Polsce. Przedstawiono wiele pytań dotyczących rozliczeń podatkowych takich osób, przy czym gross z nich dotyczy belgijskiej ustawy podatkowej i zasad sporządzania rozliczeń podatkowych w Belgii.

  Wstęp

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307 ze zm.), zwana dalej "updof".
  2. Konwencja z dnia 20 sierpnia 2001 r. podpisana między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2004 r., Nr 211, poz.2139).
   

  czytaj więcej
 • Opinia dotycząca stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu u pracownika

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  I. Opis przypadku:


  Firma zatrudnia na pełen etat prawnika.  Duża  część z efektów jego pracy to utwory w rozumieniu prawa autorskiego (opinie, umowy, teksty statutów, regulaminów, pisma przesądowe itd.). W związku z tym Firma zadała następujące pytania:
  a) czy w takiej sytuacji możliwe jest korzystanie przez prawnika-pracownika z 50% kosztów uzyskania przychodu a jeśli tak, jak to właściwie rozliczać i dokumentować ?
  b) Czy etat można uznaniowo podzielić  na część autorską i pozostałą  wg zakresu obowiązków? Ewentualnie czy właściwe byłoby prowadzenie karty czasu pracy?
  c) Czy trzeba dokumentować to co jest utworem i w danym miesiącu zostało wytworzone, czy też nie trzeba dzielić i 50% koszty mogą obejmować pełne wynagrodzenie?

  Wstęp

  II. Podstawa prawna:
   

  - ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zwana dalej „updof”
  - ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo autorskie"

  czytaj więcej
 • Opinia prawna w przedmiocie rozliczenia podatku dochodowego i VAT na rzecz kontrahenta zagranicznego

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT, CIT/PIT
  Autor: Kancelaria Prawa Podatkowego A. Błaszczyk, J. Bartosiewicz Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego
  Pytanie przedsiębiorcy

  Pytający od ponad roku prowadzi własną, jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się grafiką komputerową, w tym projektowaniem figurek, pluszowych zabawek. Obecnie ma szansę na współpracę z amerykańską firmą specjalizującą się w produkowaniu tychże na większą skalę. Pytanie dotyczy ustalenia sposobu rozliczania się z taką firmą w naszym systemie podatkowym.
  Współpraca byłaby oparta na odpowiedniku umowy o dzieło. Firma amerykańska zlecałaby projekt figurki/pluszaka. Firma pytająca sprzedawałaby ten projekt wraz z pełnymi majątkowymi prawami autorskimi np. na okres roku, czyli na zasadzie licencji. Umowa mogłaby być przedłużana w przypadku dobrej sprzedaży zabawki opartej na projekcie. Dzieło w rozumieniu ustawy o prawie autorskim byłoby ustalone w formie plików graficznych wraz z opisami. Pytanie dotyczy analizy na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT.
   

  Wstęp
  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa dotycząca rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

  Data: piątek, 26 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: TAX&Business Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy
  Wstęp

   Wspólnoty Mieszkaniowe uzyskują przychody z kilku tytułów, w tym głównie z tytułu zaliczkowych opłat miesięcznych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, utrzymania lokali (za media zużyte w lokalach), koszty finansowe (odsetki od lokat, środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych), odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez właścicieli lokali), koszty operacyjne (np. odszkodowania) oraz z pozostałych tytułów (np. najem, dzierżawa części wspólnych).
  Przychody ogółem nie przekraczają w roku podatkowym 1.200.000,00 euro.
  Na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali przez właścicieli lokali mieszkaniowych i użytkowych wnoszone są comiesięczne zaliczki, ustalane na podstawie Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej zatwierdzającej plan gospodarczy na dany rok kalendarzowy oraz na media na podstawie średniego miesięcznego zużycia w lokalach i poniesionych kosztów w roku poprzednim lub innych zasad.
  Ustalone zaliczki w zakresie mediów rozliczane są w okresach półrocznych lub rocznych, w nielicznych przypadkach w okresach kwartalnych.
  Wspólnoty Mieszkaniowe są nabywcami mediów, dostarczanych przez dostawców mediów (MPWiK, PGNiG, SPEC, inne). Na podstawie zawartych umów (usługi o charakterze ciągłym) otrzymują od dostawców mediów faktury VAT zaliczkowe i rozliczeniowe. Faktury zaliczkowe wystawiane są co miesiąc a rozliczeniowe za okresy miesięczne lub kwartalne. Płatności regulowane są przez Wspólnoty Mieszkaniowe z comiesięcznych wpłat zaliczkowych dokonywanych przez właścicieli lokali. Końcowym odbiorcą mediów są właściciele lokali. Wpłaty właścicieli winny być dokonywane z góry za każdy miesiąc w terminie do 10 – tego dnia każdego miesiąca.

  W odniesieniu do powyższych zasad rozliczania się przez Wspólnoty Mieszkaniowe zadano następujące pytania podatkowe:

  1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych:
  a) Odsetki od oprocentowanych rachunków bieżących wspólnoty;
  b) Wynajem lub dzierżawa należących do części wspólnej: klatek schodowych, strychów, piwnic, komórek i innych lokali użytkowych lub garaży, miejsc parkingowych na rzecz członków Wspólnoty;
  c) Zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych tytułem opłat na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnej;
  d) Zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych tytułem opłat na rzecz utrzymania lokali;
  e) Odsetki naliczone właścicielom lokali użytkowych od nieterminowych wpłat zaliczek;
  f) Wpłaty właścicieli na utrzymanie terenów wspólnych osiedla;
  g) Wpłaty właścicieli za bezumowne korzystanie z części nieruchomości wspólnej;
  h) Wpłaty za bezumowne korzystanie z części nieruchomości wspólnej przez osoby trzecie?

  2. Z jaką datą powstaje przychód podatkowy z tytułu zaliczek wnoszonych przez właścicieli na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, utrzymania lokali i funduszu modernizacyjno – remontowego?

  3. Z jaką datą powstaje przychód podatkowy z tytułu zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania tych lokali?

  4. Z jaką datą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów usługi o charakterze ciągłym, np. dostawa mediów jako dostawa usług ciągłych?

  Podstawa prawna
  - art.1, art. 12, art 15, art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2011 r., Dz. U. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – dalej: Ustawa o CIT;
  - art. 18, art. 30 i inne ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r., Dz. U. Nr 80, poz. 903 ze zm.) – dalej: Ustawa o własności lokali.
   

  czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 ... 6 następna