Nowelizacja PIT/CIT

Data sporządzenia: poniedziałek, 4 maja 2015
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2015-05-08

Konsultujemy projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy ustawa jest implementacją do polskiego porządku prawnego następujących dyrektyw UE:

  1. dyrektywy Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. U. UE L 111 z 15.04.2014 str. 50),
  2. dyrektywy Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i zależnych różnych państw członkowskich (Dz. U. UE L 2019 z 25.07.2014 str. 40),
  3. dyrektywy Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. U. UE L 21 z 28.01.2015 str. 1).

Wdrożenie ww. dyrektyw sprowadza się do:

  1. wprowadzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nowego rozdziału 7a regulującego zasady przekazywania informacji o wypłatach odsetek,
  2. wprowadzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ogólnej klauzuli zapobiegającej nadużyciom w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 tej ustawy,
  3. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących przepisów nakładających obowiązek sporządzenia i   przedłożenia dokumentacji  transakcji  pomiędzy podmiotami  powiązanymi,
  4. uzupełnienia Załącznika 4 Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o dwie spółki prawa rumuńskiego,
  5. wprowadzenia zmian dostosowujących w obydwu ww. ustawach związane z wprowadzeniem nowego rozdziału i nowych jednostek redakcyjnych oraz zmianę w zakresie zwolnienia od podatku uposażenia otrzymywanego przez funkcjonariusza organizacji międzynarodowej,
  6. wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa polegających na zastąpieniu dotychczasowego wskazania terytoriów zależnych lub stowarzyszonych na potrzeby przepisów o wymianie informacji oraz o wydawaniu zaświadczenia o miejscu zamieszkania, odesłaniem do rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  7. zmiany w ustawie z dnia 10  września 1999 r. - Kodeks kamy skarbowy związanej z uzupełnieniem zakresu podmiotowego przepisu nakładającego sankcje karne za niedopełnienie obowiązków informacyjnych oraz dostosowania tego przepisu do nowych jednostek redakcyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz