Wzór wniosku o wydanie WIS

Data sporządzenia: wtorek, 17 września 2019
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o VAT”, nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT (w tym nową matrycę stawek VAT), przewiduje również wprowadzenie instrumentu zapewniającego podatnikom większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku. Taką funkcję pełnić będą wiążące informacje stawkowe, zwane dalej „WIS”, które będą decyzjami wydawanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Dodawany w dziale VIII ustawy o VAT rozdział 1a „Wiążąca informacja stawkowa” zawiera regulacje dotyczące charakteru WIS oraz procedury ich wydawania, jak również elementy, jakie zawiera wniosek o wydanie WIS.

Jednocześnie projektowane w tym zakresie przepisy ustawy zawierają upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku o wydanie WIS, mając na względzie ujednolicenie formy składanych wniosków oraz zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców (art. 42b ust. 9 ustawy o VAT).

Opublikowany projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o wydanie WIS (WIS-W). Elementem ww. wzoru jest załącznik do wniosku o wydanie WIS (WIS-WA).

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz