Wyższa kwota wolna od podatku

Data sporządzenia: środa, 9 grudnia 2015
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Sejm

Projekt zawiera propozycję podniesienia kwoty zmniejszającej podatek do 1 440 zł rocznie, co odpowiada podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Obecnie kwota ta wynosi 556,02 zł co odpowiada 3 091 zł dochodu rocznie.

Zgodnie z uzasadnieniem, zmiana wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych poprzez zmniejszenie bezpośredniego opodatkowania ich dochodów.

W doktrynie prawa podatkowego wskazuje się, że dochód wolny od opodatkowania powinien odzwierciedlać minimum bytowe, które uwzględnia koszty biologicznej i społecznej egzystencji podatnika. Z danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynika, że wartość minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego wyniosła w 2014 r. 544,09 zł miesięcznie (5 629,08 zł rocznie), a zatem dwukrotnie więcej niż obowiązująca kwota wolna od podatku.

Z tego powodu Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14) orzekł, iż art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji jest niezgodny z art. 2 i 84 Konstytucji i traci we wskazanym zakresie moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r.