Uwagi do projektu ustawy o podatku akcyzowym

W związku ze skierowaniem projektu nowej ustawy akcyzowej (druk 1083) do prac w Podkomisji stałej do spraw monitorowania systemu podatkowego, PKPP Lewiatan pragnie zaapelować o potraktowanie projektu priorytetowo, tak by nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2009 r.

Jest to kluczowy akt prawny dla działalności podmiotów z szeregu branż polskiej gospodarki, w tym branży tytoniowej. Konieczna jest pilna zmiana dzisiejszego stanu prawnego w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych, tj. niekorzystnej dla producentów i Budżetu Państwa struktury podatku akcyzowego. Struktura ta, z racji wysokiego elementu procentowego stawki akcyzy (blisko 38%), przyczyniła się w ostatnich latach do wyniszczających branżę tytoniową wojen cenowych, a przez to doprowadziła do niestabilności i nieprzewidywalności wpływów budżetowych z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych. Ponadto, utrudniło to Polsce osiągnięcie minimalnego, wymaganego przez UE, poziomu opodatkowania akcyzą papierosów.

W ślad za doświadczeniami innych rynków europejskich (w tym Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Węgier) oraz rekomendacjami Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego, PKPP Lewiatan popiera strukturę akcyzy na wyroby tytoniowe z możliwie jak najniższym elementem procentowym. Taka struktura bowiem, ograniczy w istotnym stopniu niekorzystne dla dochodowości producentów wojny cenowe, jak również przyczyni się do znacznego zwiększenia stabilności i przewidywalności poziomu wpływów budżetowych, co w naszej ocenie jest kluczowe dla bezpieczeństwa finansów publicznych, szczególnie w okresie pogarszającej się sytuacji gospodarczej oraz rosnących potrzeb budżetowych wynikających z konieczności przeprowadzenia niezbędnych reform w kraju.

PKPP Lewiatan wielokrotnie wyrażała powyższą opinię w trakcie wielomiesięcznych prac nad projektem. Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że ustawa powinna wejść w życie nie później niż 1 stycznia 2009 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż powyższa opinia dotyczy wybranego fragmentu projektu ustawy o podatku akcyzowym. W toku dalszych prac przekażemy Państwu nasze ustalenia, które będą omawiać szerzej zakres materii w projekcie.  

Szczegółowy zakres uwag do projektu ustawy o podatku akcyzowym