Uwagi Rady Podatkowej PKPP Lewiatan dot. rozporządzenia ws. wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Zakres: VAT

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan zwraca uwagę na niezgodność projektu z dnia 9 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (dalej: projekt rozporządzenia) z ustawą o podatku od towarów i usług w wersji obowiązującej na dzień 1 stycznia 2011 r. w zakresie dotyczącym importu leków.

Otóż: w punkcie 28 objaśnień do załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia zawierającego wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: objaśnienia do załącznika nr 1 projektu) wskazuje się, że w wykazie chodzi o: „wyłącznie produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej, o których mowa w przepisach Prawa Farmaceutycznego".
Należy zauważyć, że ww. punkt 28 objaśnień stanowi powtórzenie dotychczasowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawka tego podatku w wysokości 7 % (Dz. U. Nr 211, poz. 1329) - por. punkt 19 objaśnień do załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.

W ocenie Rady Podatkowej projekt rozporządzenia jest sprzeczny w zakresie dotyczącym importu leków z ustawą o podatku od towarów i usług w wersji obowiązującej na dzień 1 stycznia 2011 r., gdyż w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w wersji obowiązującej na dzień 1 stycznia 2011 r., (znowelizowanego ustawą z dnia z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towar i usług - Dz.U. 226 poz. 1476) w pozycji 88 określającej, jakie leki podlegają stawce obniżonej wskazano, że zwolnieniu podlegają: „Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne - wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego".

Należy zwrócić uwagę, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy lekami „wpisanymi do rejestru" i „dopuszczonymi do obrotu", gdyż nie wszystkie leki są wpisywane do rejestru, pomimo że są dopuszczane do obrotu. Tym samym projekt rozporządzenia zawęża możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku w przypadku importu towarów.

Postulujemy zatem, by w zakresie stosowania stawki obniżonej w imporcie jak w zakresie sprzedaży krajowej istniały takie same ograniczenia. Zmiany winny się sprowadzać do nadania punktowi 28 objaśnień do załącznika nr 1 projektu rozporządzenia, brzmienia: "wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego".

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan