Ustawa o przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym

Data sporządzenia: poniedziałek, 20 marca 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Inne
Status: Sejm

 

Konsultujemy rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych.

Projekty zakłada:

1. automatyczne przetwarzanie w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej danych przedsiębiorców w celu dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw skarbowych, w szczególności wyłudzeń VAT przez zorganizowane grupy przestępcze (art. 258 kk) oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur) oraz automatyczne przekazywanie informacji o wynikach analizy ryzyka (nr rachunku i procentowy wskaźnik ryzyka); zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych,

2. nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania izbie rozliczeniowej informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK dotyczących rachunków przedsiębiorców w celu dokonywania analizy ryzyka,

3. zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP KEP danych z KRS i CEIDG w celu dokonywania analizy ryzyka,

4. przekazywanie przez izbę rozliczeniową wyników analizy ryzyka:

• bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w zakresie dotyczącym przedsiębiorcy, dla którego bank lub kasa prowadzi lub zamierza prowadzić rachunek w celu realizacji obowiązków ustawowych (m. in. obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, analiza ryzyka operacyjnego),

• Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz na wniosek innym uprawnionym organom (np. służbom specjalnym); uprawnienie Szefa KAS do uzyskania na wniosek dodatkowych informacji związanych z wykonaną analizą ryzyka,

5. określenie:

• zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOKi w celu dokonywania analizy ryzyka,

• kryteriów istotnych przy dokonywaniu analizy ryzyka (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne, powiązań),

• zasad kontroli wypełniania obowiązków przez izbę rozliczeniową oraz banki i SKOki (sprawuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli celno-skarbowej), • zasad blokady rachunku przedsiębiorcy m. in w związku z wynikiem analizy ryzyka,

• terminów przesłania danych inicjalnych i zmienianych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.

6. prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT lub zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu; wykazy będą udostępniane w BIP MF.