NOWA WERSJA - USTAWA ANTY-OPTYMALIZACYJNA 2017

Data sporządzenia: czwartek, 6 lipca 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowa wersja projektu (z dnia 22 września 2017 r.) zawiera zmiany uwzględniające część uwag zgłoszonych przez Radę Podatkową na etapie konsultacji społecznych oraz  przepisy, które były przygotowywane w Ministerstwie Finansów w ramach prac nad innymi nowelizacjami CIT/PIT wskazanymi w wykazie prac Rady Ministrów pod numerami UD284 i UD292.  

Nowy projekt zawiera przepisy:

 1. uszczelniające system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez implementację dyrektywy RADY (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego,
 2. nowelizujące zasady uwzględniania w podstawie opodatkowania banków tworzonych rezerw na ryzyko związane z działalnością banków i tworzonych w bankach stosujących MSR odpisów na oczekiwane straty kredytowe,
 3. ukierunkowane na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, w tym o charakterze upraszczającym i precyzującym obecnie funkcjonujące regulacje,
 4. podwyższające kwotę zmniejszającą podatek stosowaną przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej oraz przepisy dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podwyższające kwoty zwolnień w PIT oraz poszerzające zakres zwolnień i odliczeń od dochodu,
 5. umożliwiające podatnikom PIT składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień z wykorzystaniem wzorów ogłoszonych  w drodze rozporządzenia,
 6. dostosowujące przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 2016 (KŚT).

 

Zmiany służące przeciwdzialaniu optymalizacji podatkowej, są to m. in.:

 • wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT (zyski kapitałowe i działalność gospodarcza) oraz uniemożliwienie pomniejszenia dochodu z jednego źródła o stratę z innego źródła,
 • wprowadzenie zryczałtowanego podatku (2,21% w skali roku) od wartości początkowej nieruchomości komercyjnych jeżeli ta przekracza 10 milionów złotych,
 • wyłączenie przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych ze źródła kapitały pieniężne i zaliczenie ich do przychodów ze stosunku pracy lub działalności prowadzonej osobiście, zdefiniowanie pojęcia programu motywacyjnego,
 • wyeliminowanie z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji tzw. tradycyjnej metody określania odsetek niestanowiących kosztów podatkowych (opartej na wartości kapitału własnego) oraz liczne zmiany w zakresie metody alternatywnej, opartej na wartości podatkowej aktywów,
 • ograniczenie kosztów podatkowych rozpoznawanych z tytułu nabycia usług niematerialnych do wysokości 5% EBITDA (dochód przed opodatkowaniem CIT i amortyzacją),
 • ograniczenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku albo darowizny,
 • zaostrzenie przepisów o CFC (podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych),
 • zaostrzenie konsekwencji utraty statusu PGK przy jednoczesnym złagodzeniu warunków rejestracji takiej grupy,
 • wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych części składowych zysku spółki, rozszerzenie przepisu dotyczącego ustalania przychodu z odpłatnego zbycia na przekazania nieodpłatne,
 • modyfikacja zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie, w przypadku straty ze zbycia wierzytelności podlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych – wyłączenie kwoty nieodliczonego VAT z tej straty,
 • zwiększenie do 12,5% stawki ryczłtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą po przekroczeniu 100 000 zł. przychodu.

​Komentarz do proponowanych zmian - tutaj