Stanowisko ws. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (7.12.2009)

Zakres: VAT

Po dokonaniu analizy projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług pragniemy zwrócić uwagę na niejasność dotyczącą rubryk 39-42 (VAT 7, VAT 7K, VAT 7D).

Konsultacje przeprowadzone wśród członków Rady Podatkowej wskazują na potencjalne ryzyko niezrozumienia przez podatników zakresu danych, które mają być wpisywane do rubryki 37-40 w odniesieniu do użytego wyrażenia " w tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art.28b ustawy".

1) Pojawia się wątpliwość, czy usługi, do których stosuje się art. 28b" (poz. 39-40) to usługi:

a) Usługi o których mowa w art. 28b, z wyjątkiem tych o których mowa w ust. 2-4
oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n,

czy

b) Usługi o których mowa w art. 28b, w tym te o których mowa w ust. 2-4 oraz
art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n?
c) czy też należałoby przyjąć inną interpretację (np. "usługi do których stosuje się art. 28b to usługi o, których mowa w art. 28b ust. 1-4')


2) W konsekwencji wątpliwości wskazanych w pkt. 1 powyżej, powstaje wątpliwość jaki powinien być zakres danych wpisywanych do rubryki 37-38.

3) Pojawia się też wątpliwość, czy będzie możliwe w tak krótkim czasie, który pozostał do dnia wejścia w życie ustawy, przygotowanie u wszystkich podatników, do których może mieć zastosowanie nowa regulacja z art. 28b, odpowiednich procedur informatycznych i księgowych, które umożliwią identyfikowanie importu usług od podmiotów z UE ("nabycie od podatników od wartości dodanej'). Naszym zdaniem powinno umożliwić się stosowanie "starych deklaracji" przez okres pół roku, również w odniesieniu do podatników, do których stosuje się art. 28b.

Mając na uwadze, że przepisy powinny być sformułowane jasno i precyzyjnie, tak aby podatnicy mogli w sposób prawidłowy wypełniać swoje obowiązki podatkowe (materialne i formalne) wnosimy o:

- uzupełnienie załącznika nr 4 o bardziej szczegółowe objaśnienie wypełniania deklaracji w zakresie poz. 37-40

- przekazanie PKPP Lewiatan stanowiska Ministerstwa Finansów co do interpretacji użytego we wzorach deklaracji wyrażenia "nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art.28b ustawy" a także w przepisach odsyłających używających formuły "usługi, o których mowa w art. 28b" lub "do których stosuje się art. 28b" zawartych ustawie o podatku od towarów i usług wg brzmienia obowiązującego od 1 stycznia 2010 r.

Wnosimy również o wprowadzenie regulacji, który umożliwi niektórym podatnikom dostosowanie swoich procedur i systemów informatycznych umożliwiające prawidłowe wypełnianie nowych deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj. poprzez umożliwienie stosowanie "starych" deklaracji w pełnym zakresie, przez pewien okres po dniu wejścia w życie nowelizacjj ustawy o podatku od towarów i usług.