Spółka komandytowa nie będzie podatnikiem podatku CIT.

czwartek, 10 października 2013

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawy o podatku tonażowym w dniu 9 października br. posłowie Komisji Finansów Publicznych podjęli decyzję, że spółki komandytowe nie będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Rządowy projekt ustawy przewidywał włączenie w zakres podmiotowy ustawy o CIT spółek komandytowych i spółek komandytowo – akcyjnych.


Minister Finansów w uzasadnieniu do projektu przekonywał, że ustanowienie tych spółek podatnikami podatku dochodowego jest podyktowane „dążeniem do pełniejszej realizacji wywodzonej w art. 84 Konstytucji RP, zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Jego opinia wynika z faktu, że spółka komandytowo – akcyjna wykorzystywana jest do celów optymalizacji podatkowej. Optymalizacja ta jest możliwa od momentu podjęcia przez NSA uchwały w składzie 7 sędziów, w której uzasadnieniu sąd stwierdził, że „przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłacanej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku”. W konsekwencji akcjonariusz SKA nie płaci podatku do momentu wypłaty przez spółkę dywidendy.
 

W związku z powyższym bez uzasadnienia pozostawał fakt, iż w projekcie skierowanym do Sejmu zakładano objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych również spółek komandytowych, które nie stanowią wehikułu służącego do optymalizacji podatkowej. Zgodnie z ideą spółki osobowej są one transparentne podatkowo tj. podatnikami podatku dochodowego od dochodów z działalności tej spółki są wspólnicy płacący 19% podatek z działalności gospodarczej. Postulaty przedsiębiorców, aby spółek komandytowych nie „wrzucać do jednego worka” ze spółkami komandytowo – akcyjnymi wysłuchali posłowie Komisji Finansów Publicznych i na posiedzeniu Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego wyłączyli je z projektu. Dzięki tej decyzji polscy przedsiębiorcy w dalszym ciągu będą mogli prowadzić działalność gospodarczą w tej formie, korzystając z możliwości ograniczenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki jednego ze wspólników (komandytariusza) i jednokrotnego opodatkowania uzyskiwanych dochodów.
 

Członkowie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z zadowoleniem przyjmują decyzję posłów Komisji Finansów Publicznych.  Wprowadzenie proponowanych przez Rząd rozwiązań, zakładających podwójne opodatkowanie komandytariusza spółki komandytowej (19% CIT płacony przez spółkę + 19% PIT płacony przez wspólnika) doprowadziłoby do drastycznej podwyżki podatków, co w konsekwencji wyeliminowałoby z obrotu gospodarczego ten rodzaj spółki. 
 

POWRÓT