Seminarium eksperckie u Rzecznika Praw Obywatelskich nt. definicji budowli w prawie podatkowym

czwartek, 30 stycznia 2020

W dniu 23 stycznia odbyło się seminarium eksperckie organizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie poświęcone było definicji „budowli” w prawie podatkowym. W seminarium udział wzięli najwybitniejsi przedstawiciele doktryny, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Andrzej Nikończyk – Przewodniczący Rady Podatkowej KL, Przemysław Smoczyński – Członek Rady Podatkowej oraz Przemysław Pruszyński – Sekretarz Rady.

Uczestnicy spotkania zgodzili się iż obecny sposób definiowania „budowli” na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rodzi wiele problemów praktyczny. Warto zaznaczyć, iż jednym głosem w tej sprawie mówiły wszystkie strony zobowiązane do stosowania przepisów ustawy podatkowej – tj. podatnicy, przedstawiciele organów podatkowych oraz reprezentant władzy sądowniczej. Seminarzyści zgodzili się również, iż docelowo należy pracować nie tyle nad zmianą definicji „budowli”, ale zupełnie nowym systemem opodatkowania nieruchomości. Najczęściej pojawiającą się propozycją zmian systemowych – było wprowadzenie podatku katastralnego. Zaznaczono jednak, iż wprowadzenie podatku ad valorem będzie procesem skomplikowanym – zarówno na etapie prac legislacyjnych jak i tworzeniu powszechnego katastru nieruchomości. Wobec powyższego podkreślano również konieczność szybkiego wprowadzenia rozwiązania doraźnego, które choć częściowo miałoby ograniczyć niepewność podatników i lokalnych organów podatkowych.

W trakcie seminarium pojawiły się różne propozycje zmian. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy. Obydwie z nich zakładają stworzenie autonomicznej definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zabieg ten miałby przeciwdziałać wpływowi zmian w innych ustawach – przede wszystkim w Prawie Budowlanym, na zakres opodatkowania nieruchomości. Historia pokazuje bowiem, że nowelizacji ustaw poza podatkowych często nie są wstanie przewidzieć podatkowych konsekwencji zmian legislacyjnych. Przykładowo można tutaj przywołać zmianę definicji „obiektu budowlanego” w Prawie Budowlanym lub definicji „infrastruktury kolejowej” w ustawie o transporcie kolejowym. Pierwsza grupa rozwiązań – dotyczyła możliwości odwołania się do klasyfikacji środków trwałych. Prelegenci wskazywali, iż obecna „siatka” podziału środków pomiędzy poszczególne grupy ewidencji – mogłaby zostać przyjęta jako załącznik do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Środki trwałe zaliczone do wymienionych przez ustawę kategorii – uznawane byłyby za budowlę podlegające opodatkowaniu. Druga grupa propozycji oscylowała wokół przeniesienia definicji budowli z Praw budowlanego – bezpośrednio do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zapewnienie autonomii prawa podatkowego – co jak wyżej wskazano jest bardzo istotne.

Wiele razy w trakcie seminarium pojawiały się głosy, iż nie istnieje możliwość stworzenia takiej definicji „budowli”, która nie budziłaby wątpliwości poszczególnych stron stosujących ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Ten niezaprzeczalny fakt nie powinien jednak hamować prac nad wypracowaniem konsensusu. Należy zaznaczyć, iż konieczne jest wypracowanie takiego rozwiązanie, które będzie akceptowalne zarówno dla podatników jak i gminnych organów podatkowych. W obszarach spornych – to ustawodawca powinien władczo rozstrzygnąć jaki kształt regulacji będzie najpełniej czynił zadość konstytucyjnej zasadzie sprawiedliwości prawa podatkowego oraz odpowiadał na obecne wyzwania rozwojowe naszego kraju.

Rzecznik Praw Obywatelskich zadeklarował, iż wypowiedzi uczestników spotkania będą stanowiły podstawę do stworzenia wniosków końcowych z seminarium. Dokument ten ma być przekazany przedstawicielom Ministerstwa Finansów, stosownej komisji senackiej oraz udostępniony mediom.

 

Przemysław Smoczyński

Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Ayming Polska Sp. z o.o.

POWRÓT