Rozporządzenia ws. właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Data sporządzenia: poniedziałek, 21 września 2015
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: Inne
Status: Ministerstwo Finansów

przekazuję do konsultacji rozporządzenia Ministra Finansów:

- w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo,
- w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

Na podstawie uchwalonej w dniu 10 lipca 2015 r. ustawy o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, mogą być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. 
Konsultowane rozporządzenia stanowią wykonanie upoważnienia, o którym mowa w ustawie o administracji podatkowej.

Rozporządzenie w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo określa katalog podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Należą do niego:

  1. podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe,
  2. banki państwowe, banki w formie spółek akcyjnych, banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe,
  3. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
  4. jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych jak również na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  5. oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,
  6. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro ustalonego na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.  

Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania określa naczelników urzędów skarbowych wyznaczonych do wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, o której mowa w art. 11 ust.1 pkt. 6 ustawy o administracji podatkowej.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz