Rada Podatkowa zaopiniowała projekt kolejnej ustawy deregulacyjnej

wtorek, 19 listopada 2013

Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejny projekt ustawy deregulacyjnej tj. projekt z dnia 2 października 2013 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, której celem jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie niektórych regulacji, redukcję obowiązków administracyjnych i doprecyzowanie niejasnych przepisów. Konfederacja Lewiatan od dawna zabiega o likwidowanie zbędnych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców oraz postuluje zmianę przepisów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Wszelkie propozycje realizujące te postulaty przyjmuje z zadowoleniem, a uwzględniając skalę potrzebnych zmian wyraża nadzieje na kolejne projekty.
Przedłożony do konsultacji projekt to propozycja 45 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, prawa celnego, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa ochrony środowiska oraz administrowania danymi osobowymi. Z punktu widzenia ilości barier koniecznych do zlikwidowania na pierwszym miejscu od lat znajdują się ustawy podatkowe, dlatego też w projekcie Ministra Gospodarki znaczną część propozycji stanowią zmiany z zakresu rozliczeń podatkowych. Co do zasady, Rada Podatkowa, większość z tych propozycji ocenia pozytywnie, m. in. tą, aby przedsiębiorcy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO), uprawnieni byli do rozliczenia podatku od towarów i usług, należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy tj. do 25 dnia następnego miesiąca. Obecnie dokonując importu towarów podatnik zobowiązany jest dokonać płatności należnego podatku VAT w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia go przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Podmioty posiadające status (AEO), jako grupa przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej, spełniająca wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, w ocenie Rady Podatkowej winny móc rozliczać podatek w deklaracji VAT. Brak takiej możliwości jest jedną z przyczyn odprawiania ładunków przez polskich importerów w portach zachodnioeuropejskich.
W ocenie Rady bardzo korzystne i pożądane jest zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę. Obecnie Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że zorganizowanie pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy transportem zbiorowym (przykładowo: autobusem, bądź busem), podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pracodawca (jako płatnik) zobowiązany jest wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencją długości i czasu trwania przejazdu oraz obliczyć, pobrać i wpłacić podatek dochodowy, obciążający pracowników korzystających z tego transportu. Dzięki zwolnieniu pracownik otrzymujący od pracodawcy świadczenie w postaci zorganizowanego dojazdu do pracy transportem zbiorowym nie będzie z tego tytułu podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z kolei pracodawca zostanie odciążony od czynności biurokratycznych dotyczących rozliczania podatku dochodowego. Ponadto, w ocenie przedsiębiorców w większości przypadków obliczenie wysokości zindywidualizowanego świadczenia przypadającego na pracownika z tytułu organizowanego transportu zbiorowego nie jest możliwe. Z tego też powodu Konfederacja Lewiatan skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przewidują opodatkowanie wszelkich świadczeń, które pracownik może potencjalnie otrzymać w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, które są ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę, i których wartości nie da się obliczyć w zgodzie z metodologią wskazaną w ustawie. 
Ponadto w projekcie przewidziano zniesienie opłaty z tytułu zarejestrowania podatnika jako „podatnika VAT czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego”. Obecnie opłata wynosząca 170 zł, należna jest z tytułu czynności „potwierdzenia rejestracji”. Owe potwierdzenie jest częścią procedury rejestracyjnej, gdyż w ustawie wskazano, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje i potwierdza zarejestrowanie podatnika. Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby zarejestrowanie podatnika odbywało się automatycznie, natomiast potwierdzenie zarejestrowania podlegające opłacie w wysokości 170 zł, wydawane było dopiero na wniosek podatnika. Zmiana pozwoli obniżyć koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej i uprości procedurę rejestracyjną.
Zdaniem Rady Podatkowej ciekawą, choć zarazem budzącą wątpliwości jest propozycja ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych i podatku VAT, dla przyjmowanych zaliczek rejestrowanych przy pomocy kasy rejestrującej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat oraz zarachowanych należności na poczet  dostaw towarów i usług, które zostaną dokonane dopiero w następnych okresach sprawozdawczych. Dla przedsiębiorców ewidencjonujących obrót za pomocą kas rejestrujących pobrana zaliczka nie stanowi przychodu w podatku dochodowym. Z kolei zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, każda zaliczka stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT, w terminie 7 dni od daty pobrania zaliczki. Powyższe powoduje, że przedsiębiorcy ewidencjonujący obrót za pomocą kas rejestrujących mają obowiązek zaewidencjonować pobraną zaliczkę na poczet wykonania usługi lub dokonania sprzedaży towaru, a jednocześnie zaliczka ta nie stanowi przychodu w podatku dochodowym. Powoduje to konieczność odrębnego rozliczania obrotu kasowego dla celów VAT i podatku dochodowego. W celu wyeliminowania obowiązku odrębnego rozliczania zaliczek zaproponowano zmianę w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych polegającą na określeniu, że za datę powstania przychodu uważa się dzień pobrania wpłaty. W ocenie Konfederacji zmiana jest pozytywna z punktu widzenia uproszczenia ewidencji w zakresie zafiskalizowanych zaliczek, niemniej wskazujemy na jej negatywną stronę polegającą na przyśpieszeniu momentu rozpoznania przychodu podatkowego w podatku dochodowym. W konsekwencji zmiana może być dużym obciążeniem np. dla małych firm, szczególnie w sytuacji zwrotu otrzymanych zaliczek np. gdy kontrahent odstąpi od umowy.
W projekcie przewidziano również zmiany sprzyjające społecznej odpowiedzialności biznesu, polegające na zwolnieniu z podatku dochodowego wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną oraz zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT wartości świadczenia przekazywanego przez przedsiębiorcę wspierającego osobę niezamożną.   

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz

POWRÓT