Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o CIT / PIT

środa, 7 sierpnia 2013

Zasadniczą, a zarazem bardzo niekorzystną zmianą zawartą w przedmiotowym projekcie jest objecie spółek komandytowych i spółek komandytowo – akcyjnych zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ministerstwo Finansów, które jest autorem przedmiotowego projektu za jego cel wskazało „zapewnienie pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej”, poprzez uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie możliwości stosowania tzw. optymalizacji podatkowej. Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan faktycznym celem opodatkowania SK i SKA podatkiem dochodowym od osób prawnych jest zapewnienie dodatkowych wpływów do budżetu (wg. szacunków autora to 294 mln zł). Wyliczenie to oparto na założeniu dwukrotnego opodatkowania akcjonariuszy i komandytariuszy SK i SKA. Obecnie dochody uzyskane z działalności prowadzonej przez spółki osobowe, do których oprócz SK i SKA, należą również jawne i partnerskie nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki. Podatnikami są wspólnicy i to na nich ciąży obowiązek rozliczenia i zapłaty podatku. Wyjątkiem jest opodatkowanie akcjonariuszy w SKA, których pozycja jest analogiczna do pozycji akcjonariusza w spółce akcyjnej i oznacza, że osiągnięte przychody podlegają opodatkowaniu dopiero w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Takie ukształtowanie sytuacji prawno – podatkowej akcjonariuszy SKA pozwala na odroczenie zapłaty podatku do momentu, gdy nie zostanie on wypłacany (skonsumowany). Włączenie SK i SKA w zakres podmiotowy ustawy  o podatku dochodowym od osób prawnych spowoduje, że wspólnicy będący komandytariuszami i akcjonariuszami zapłacą w rzeczywistości podwójny podatek (19% od zysku spółki oraz 19% z tytułu otrzymania dywidendy). W lepszej sytuacji znajdą się komplementariusze, którym przyznane zostanie prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłaty z zysku, kwoty podatku zapłaconego przez spółkę, w części w jakiej zapłacony przez nią podatek obniżał wypłacony kompementariuszowi zysk.
 

Skutkiem uchwalenia przyjętych przez Radę Ministrów zmian będzie eliminacja SK i SKA z obrotu gospodarczego. Zmiany w ich opodatkowaniu nie doprowadzą do równości wobec pozostałych podmiotów, a jedynie do zwiększenia obciążeń podatkowych
i w konsekwencji do ich nieopłacalności. Przedsiębiorca, który będzie chciał płacić jednokrotny podatek z działalności gospodarczej w wysokości 19% wybierze spółkę jawną, cywilną lub jednoosobową działalność. Natomiast ten, dla którego ważne będzie prowadzenie działalności z ograniczeniem osobistej odpowiedzialności, a nie będzie dla niego przeszkodą podwójne opodatkowanie zysków wybierze popularną i prostą spółkę z o.o. Po zmianach SK i SKA staną się nieopłacalnymi i kosztownymi podmiotami i mimo istotnych zalet znikną z rynku. Należy podkreślić, że SKA daje polskim przedsiębiorcom liczne korzyści biznesowe, takie jak: swoboda obrotu akcjami, łatwość przystępowania nowych wspólników wnosząc na kapitał inwestowane pieniądze, łatwość finansowania przez emisje kolejnych akcji, emisje obligacji, świadectw użytkowych oraz możliwość oddania akcji w zastaw jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Korzyści podatkowe wynikające z odroczenia momentu zapłaty zwiększają potencjał inwestycyjny i rozwojowy firm, a co za tym idzie wpływają na poprawę ich konkurencyjności, rozwój  i powstawanie nowych miejsc pracy.
 

W ocenie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan zmiany zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przewidują podwójne opodatkowanie SK i SKA nie przyniosą zakładanych przez Ministerstwo Finansów korzyści budżetowych. Pogorszenie sytuacji przedsiębiorców poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych nie jest czynnikiem generującym wyższe dochody państwa. Dodatkowo ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zmianę formy prawnej poniosą koszty związane z przekształceniem, co również pogorszy ich wyniki finansowe, a w konsekwencji odbije się na wysokości wpływów podatkowych.   

Więcej o pracach nad ustawą znajdziesz tutaj.
 

POWRÓT