Projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków i innych nalezności pieniężnych

Data sporządzenia: czwartek, 27 czerwca 2013
Rodzaj: Ustawa
Zakres: OPP
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Projekt stanowi transpozycję dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Projektowana ustawa zawiera przepisy zapewniające realizację wzajemnej pomocy w odniesieniu do należności pieniężnych wynikających z umów międzynarodowych.

Ponadto, jak uzasadnia projektodawca projekt ma na celu:

  1. zapewnić szerszą wymianę informacji między państwami członkowskimi i objąć zakresem stosowania wszystkie osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w UE,
  2. uwzględnić wszystkie formy, jakie mogą przybrać należności pieniężne organów administracji publicznej dotyczące podatków, ceł, opłat, refundacji i interwencji, w tym wszystkie należności pieniężne przysługujące od podatnika lub osoby trzeciej odpowiedzialnej za zapłatę tych należności,
  3. rozszerzenie katalogu należności pieniężnych m. in. o podatki pobierane przez organy administracji samorządowej,
  4. zdefiniowanie praw i obowiązków wszystkich zainteresowanych stron,
  5. wyznaczenie centralnego biura łącznikowego oraz w razie potrzeby biura łącznikowego do kontaktów z państwami członkowskimi w zakresie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności. 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz