Popieramy propozycje zmian w Ordynacji Podatkowej

wtorek, 29 września 2009

Przedsiębiorcy z zadowoleniem przyjęli wycofanie się rządu z propozycji zmian w Ordynacji Podatkowej, zmierzających wprost do likwidacji jednego z oczywistych i podstawowych uprawnień podatników, jakim jest prawo do zwrotu podatku niesłusznie zapłaconego.

PKPP Lewiatan wyraża zadowolenia z faktu, iż w przedstawionej przez Ministerstwo Finansów nowej wersji Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa nie znajdują się niekorzystne dla przedsiębiorców zmiany do art. 72 Ordynacji podatkowej, czyli do definicji nadpłaty.

Poprzednie propozycje zawarte w Założeniach ograniczały możliwość skutecznego dochodzenia nadpłaty w przypadku podatków pośrednich. Proponowane zmiany zmierzały do wprowadzenia uregulowań, które wyłączałyby możliwość uzyskania nadpłaty w sytuacji, gdy podatnik, który zapłacił nienależny podatek przeniósł jego ekonomiczny ciężar na nabywców.

Lewiatan zarówno w opinii z 27 sierpnia br., jak również podczas konferencji prasowej 31 sierpnia br. wskazywał, że przedmiotowa regulacja mogłaby umożliwić jakiekolwiek władzy, która pojawi się w przyszłości, stworzenie mechanizmu pobierania podatków bez właściwej podstawy prawnej. Zaproponowane wcześniej zmiany mogłyby doprowadzić do likwidacji jednego z oczywistych i podstawowych uprawnień podatników, jakim jest prawo do zwrotu podatku niesłusznie zapłaconego. W założeniach nadal znajdują się pozytywne propozycje zmian w ogólnym prawie podatkowym jak np. umożliwienie występowania o zwrot nadpłaty VAT wspólnikom spółki cywilnej czy zmiana terminu przekazywania przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PKPP Lewiatan nadal będzie brała czynny udział w konsultacjach społecznych przedstawionych założeń. W projekcie bowiem są jeszcze inne propozycje zmian, które są niekorzystne dla podatników, lub które wymagają doprecyzowania. 

POWRÓT