Po spotkaniu ws. projektu akcyzowego

22 grudnia 2010 r. w siedzibie Lewiatana odbyło się spotkanie Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej. W spotkaniu oprócz doradców podatkowych, udział wzięli przedstawiciele członków Konfederacji. Celem było przedyskutowanie tych obszarów opodatkowania akcyzą, które rodzą lub mogą rodzić w przyszłości istotne problemy związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych mających styczność z wyrobami akcyzowymi.

W wyniku dyskusji wyselekcjonowana została wstępna grupa zagadnień, które będą stanowiły podstawę do dalszych prac Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej. W wyniku tych prac stworzony zostanie raport regulacyjny lub wystąpienie do Rządu ze wskazaniem pożądanych rozwiązań prawnych opartych na najlepszej praktyce UE.

Dotychczas do najważniejszych obszarów wskazanych przez Członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan należy wskazać:

  • brak mechanizmu preferencyjnego traktowania wyrobów energetycznych wykorzystywanych w branży chemicznej (brak zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania akcyzą energii elektrycznej, a w przyszłości węgla i gazu ziemnego wykorzystywanych w tej branży);
  • wysoki poziom zabezpieczeń akcyzowych oraz restrykcyjny system zabezpieczeń składanych przez podmioty magazynujące wyroby akcyzowe w usługowych składach podatkowych;
  • brak projektu zmian przepisów akcyzowych, wskazujących zasady i zakres opodatkowania akcyzą węgla i gazu ziemnego (wyroby te odpowiednio od 2012 r. i 2013 r. będą podlegały efektywnemu opodatkowaniu akcyzą).

W związku z tym, że wskazane obszary stanowią jedynie wycinek regulacji akcyzowych, które w praktyce utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych zachęcamy do zgłaszania Państwa uwag i sugestii, zarówno co do przepisów już obowiązujących, jak również do tych regulacji, które obowiązują w innych państwach UE a dotychczas nie zostały wprowadzone do polskiego systemu podatku akcyzowego.

Mając na uwadze, iż w krótkim okresie czasu, trudne może być dla Państwa przedstawienie obszarów problemowych, na dodatkowe uwagi i sugestie czekamy do końca marca 2011 r. Po tym terminie Rada Podatkowa podejmie decyzję co do sposobu i zakresu dalszego procedowania.

Projekt będzie koordynowany przez pana Szymona Parulskiego - Wiceprzewodniczącego Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej Lewiatan.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Jolantą Gawor II Sekretarzem Rady Podatkowej, tel. +48 22 565 18 03, fax +48 22 565 20 80, e-mail: jgawor@pkpplewiatan.pl.