Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (19.05.09)

Zakres: Inne

Poniżej przedstawiamy opinie dotyczące wybranych zmian w Ustawie o kontroli skarbowej, mogące mieć wpływ na przedsiębiorców. Niewątpliwie zmiany idą w kierunku poszerzenia uprawnień organów skarbowych. I choć część zmian ma na celu ograniczanie szarej strefy, jak np. możliwość występowania przez organy kontroli skarbowej z żądaniem udostępnienia informacji przez usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną o przedsiębiorcach zamieszczających ogłoszenia lub reklamy, to jednak PKPP Lewiatan zwraca szczególną uwagę na uprawnienia organów kontroli skarbowej wynikające z proponowanego art. 7c oraz 7d.

Pozwalają one na dużą ingerencję w sferę wolności obywatelskich. Szereg naszych wątpliwości powoduje zasadność oraz stopień gwarancji praw podatników przed i w trakcie postępowania, o czym poniżej.

Do zmian pozytywnych należy zaliczyć modyfikację dotychczasowych uprawnień kontroli skarbowej związanej z obrotem towarowym z zagranicą i obrotem towarami przywożonymi z zagranicy poprzez przyznanie uprawnień wyłącznie w zakresie wykrywania i zapobiegania naruszeń przepisów celnych.

Na aprobatę zasługuje również proponowany zapis art. 24 ust. 5, który chroni kontrolowanych przed niekorzystnymi skutkami przewlekłości postępowania, w zakresie naliczania odsetek za zwłokę. Wątpliwości jednak może budzić zapis ust. 6 art. 24, który stanowi, że powyższa regulacja nie ma zastosowania, gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Zwracamy uwagę, iż pojęcie „przyczyny niezależne” jest pojęciem nieprecyzyjnym.

Ponadto niewątpliwie oczekiwanym rozwiązaniem jest zapis z art. 34 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 4, który stanowi o obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej przez osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką. Oczekujemy, że pozwoli to na wykorzystywanie pracowników do zadań merytorycznych oraz umożliwi zainteresowanym zdobywanie doświadczenia.

Przepisy, które zasługują na negatywną ocenę zostały wskazane w uwagach szczegółowych.