Opinia Rady Podatkowej PKPP Lewiatan do rządowego projektu o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym

Zakres: VAT

Prezentujemy opinię Rady Podatkowej PKPP Lewiatan do rządowego projektu z dnia 15 listopada 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym.

Zasady odliczeń podatku od towarów i usług (dalej: VAT) z tytułu nabycia i leasingu samochodów

Odnosząc się do projektowanych zasad odliczeń podatku VAT z tytułu nabycia i leasingu samochodów, należy stanowczo podkreślić, że proponowane przez rząd przepisy będące skutkiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o., dotyczącego interpretacji przepisów szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, str. 1, z późn. zm.) wprowadzają jedynie jeszcze większy chaos, a obecny ich kształt budzi wątpliwości na gruncie zgodności tych przepisów z prawem wspólnotowym. W naszej ocenie, co zresztą wielokrotnie podkreślaliśmy, należy pozwolić na pełne odliczenie wszystkich samochodów oraz wypracować nowe zasady zryczałtowanego opodatkowania użytku prywatnego.

Odliczenie podatku VAT z tytułu nieruchomości - art. 1 ust. 11 ustawy zmieniającej

Należy zaznaczyć, że projekt ustawy nie precyzuje, jak opodatkowana ma być późniejsza sprzedaż nieruchomości, co do której następowało procentowe odliczenie. Może zatem pojawić się niejasność, czy w momencie sprzedaży nieruchomości opodatkowaniu podatkiem VAT powinna podlegać cała nieruchomość, czy tylko jej odpowiednia część. Jeżeli jedynie część nieruchomości - pojawi się kolejne pytanie, jak taka część powinna być określona (procent powierzchni/procent wartości/procent ceny itd.). W ocenie Rady Podatkowej PKPP Lewiatan projekt ustawy powinien zawierać doprecyzowanie wyżej zaznaczonych kwestii.

Konsekwencją uznania, że jedynie część sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu spowoduje z kolei kontrowersje w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), tj. czy należałoby zapłacić ten podatek od części nieopodatkowanej podatkiem VAT, czy też od całości transakcji. W naszej ocenie, należy wprowadzić odpowiednie przepisy do ustawy o PCC (np. w art. 2 ust. 4 tej ustawy).

Ponadto należy wprowadzić odpowiednie zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Podatnik powinien mieć, w sytuacji odliczania proporcjonalnego podatku VAT z tytułu nakładów na wytworzenie nieruchomości, możliwość skorzystania ze zwrotu podatku VAT w zakresie części podatku VAT niepodlegającej odliczeniu (części nieruchomości wykorzystanej dla celów prywatnych). Należałoby również doprecyzować kwestie techniczne, tj. czy we wniosku należy wskazać jedynie część podatku VAT? Kwestia powyższa wiąże się ponadto z proponowanym brzmieniem przepisu 90a ustawy o VAT (art. 1 ust. 15 ustawy zmieniającej): czy w sytuacji, gdy zmieni się prawo do odliczenia podatku VAT, należałoby oddać część podatku VAT zwróconego z tytułu zakupu materiałów, a w sytuacji przeciwnej, czy będzie prawo do podwyższenia kwoty zwrotu?

Planowane wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2011 r. - art. 9 ustawy zmieniającej

Zważywszy na fakt, że prace nad projektem ustawy ciągle trwają, istnieje ryzyko, że wejdzie ona w życie bez koniecznego vacatio legis. Tymczasem zasady przyzwoitej legislacji wymagają zachowania racjonalnego vacatio legis (co najmniej 14 dni). Jest to niezwykle istotne zważywszy na fakt, że rozwiązania ustawy spowodują pogorszenie sytuacji podatników, jak również na okoliczność, że niemal równocześnie może wejść w życie kilka innych ustaw zmieniających przepisy ustawy o VAT .