Opinia PKPP Lewiatan do projektu nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa

Projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa zawiera propozycje od dawna postulowane przez środowisko przedsiębiorców. Wśród nich należy wymienić na pierwszym miejscu wprowadzenie zasady niewykonalności decyzji do czasu jej uprawomocnienia się oraz zasady informowania podmiotu, u którego ma zostać przeprowadzona kontrola podatkowa, o zamiarze jej wszczęcia. Dostrzegamy też jednak niedoskonałości projektu.

Pozytywnie odnosimy się do doprecyzowania zasad odpowiedzialności wspólników spółek osobowych. Ponadto na aprobatę zasługują drobne, ale z punktu widzenia podatnika pozytywne zmiany, jak np. prawo do odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i możliwość niestawienia się na wezwanie, prawo strony od dostępu do akt także po zakończeniu postępowania podatkowego, czy możliwość wnioskowania o rozłożenie na raty, umorzenia w całości lub w części kosztów postępowania. Pozytywnie oceniamy też rozwiązanie, iż osoba wyznaczona przez podatnika, płatnika czy inkasenta reprezentuje go w zakresie kontroli skarbowej, a nie tylko do wymienionych czynności.

Negatywne elementy projektu wymagające poprawy:

Przede wszystkim pragniemy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie rozwiązania polegającego na wstrzymywaniu wykonania decyzji nieostatecznych nie rozwiązuje kwestii uznawania, że podatnik ma dalej zaległość podatkową. Ma to istotne znaczenie dla tych podatników, którzy w ramach swojej działalności muszą się posługiwać zaświadczeniem o nie zaleganiu w podatkach. Aby móc uzyskać takie zaświadczenie będą zmuszeniu dobrowolnie wykonywać decyzje wymiarowe pomimo istnienia zasady wstrzymania wykonania decyzji nie ostatecznej.

Na negatywną ocenę zasługuje również zestaw przesłanek, które umożliwiają nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Są to przesłanki o charakterze ogólnym, niewspółmierne do założonego celu ustawodawcy. W praktyce będą umożliwiać nadmierne korzystanie z nadawania rygoru natychmiastowego wykonania decyzji.

Słabą stronę projektu stanowią też szczegółowe rozwiązania dotyczące uprzedniego powiadamiania o wszczęciu kontroli. Analiza przepisów mających służyć realizacji tego pomysłu może prowadzić do wniosku, iż bardzo szeroki katalog przypadków wyłączających proponowany obowiązek może w rzeczywistości doprowadzić do stworzenia martwej instytucji.

Projekt nie wprowadza również zasadniczych zmian w zakresie wiążącej interpretacji, mimo że postulaty w tym zakresie są od dawna formułowane.

Uwagi szczegółowe