Ograniczenie tajemnicy skarbowej - nowelizacja OP

Data sporządzenia: środa, 24 maja 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: OPP
Status: Sejm

 

Kluczową propozycją zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa jest wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

  1. niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  2. nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innych dokumentach zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  3. zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych. Projekcie określono także tryb w jakim żądane informacje będą udostępniane kontrahentowi podatnika.

 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.