Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Data sporządzenia: środa, 31 lipca 2013
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Inne
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wynika z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. 

Projekt przewiduje wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla mikro podmiotów, tj. spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz spółek komandytowo – akcyjnych, które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących kryteriów:
1. suma bilansowa: 350 000 EUR (1 486 380 zł),
2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700 000 EUR (2 972 760 zł),
3. przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10.

Uproszczenia umożliwią sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności.

Ponadto w projekcie proponuje się rozszerzenie stosowania uproszczeń w rachunkowości na inne mikro podmioty, takie jak:
1. inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły, dwóch z ww wielkości,
2. stowarzyszenie, związku zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
3. osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 zł.