Nowa wersja podatku od sprzedaży detalicznej

Data sporządzenia: poniedziałek, 30 maja 2016
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Inne
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

 

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych kolejną wersję projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Nowy projekt istotnie różni się od wcześniej prezentowanych, przewiduje m. in. kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie, progresywną skalę podatkową, brak łącznego opodatkowania franczyzobiorców oraz brak opodatkowania handlu internetowego.

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców.

Podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części).

Kwota wolna od podatku ma wynosić 17 mln zł miesięcznie. Obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą przekroczenia w danym miesiącu tej kwoty, natomiast podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej w danym miesiącu ponad kwotę wolną.

Stawki mają wynosić:

  • 0,8% od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł, i
  • 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.

Podatnicy zobowiązani będą składać naczelnikowi urzędu skarbowemu deklaracje o wysokości podatku oraz wpłacać podatek w terminie do 28 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Wyłączona z podatku będzie sprzedaż:

  • gazu ziemnego dostarczanego do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
  • węgla kamiennego i innych paliw stałych,
  • używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych (zarówno rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym jak i znajdujących się w przydomowych zbiornikach gazu),
  • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych,
  • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części, na podstawie odrębnych przepisów,
  • towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych.

Zapłacony podatek stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz