Niższy podatek od kopalin ożywi inwestycje w górnictwie miedziowym

poniedziałek, 30 września 2019
 • Polska należy do krajów o największych rezerwach miedzi i potencjale wydobywczym.
 • Mimo to wydobycie miedzi jest bardzo niskie w relacji do udokumentowanych złóż. Uruchamianiu nowych inwestycji nie sprzyjają istniejące regulacje prawne.
 • Konfederacja Lewiatan przygotowała dwa projekty ustaw zmieniających ustawę o wydobyciu niektórych kopalin, które uwzględniają postulaty obniżenia wysokości podatku i korzystnych rozwiązań dla nowych inwestorów.

- Uruchomienie inwestycji w górnictwie miedziowym oznaczać będzie wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które przełożą się na utworzenie kilku tysięcy miejsc pracy, zwiększenie zysków przedsiębiorców i przyniosą ogromne wpływy podatkowe Skarbowi Państwa i lokalnym samorządom - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Niestety, istniejące regulacje prawne nie stwarzają przyjaznych warunków dla podejmowania nowych projektów górniczych. Analiza przeprowadzona przez Lewiatana jednoznacznie wskazuje, że żaden nowy projekt wydobywczy w obszarze miedzi i srebra w Polsce nie jest opłacalny na skutek wprowadzenia w 2012 r. podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie uwzględnia ogromnych kosztów kapitałowych i czasochłonności inwestycji w wybudowanie kopalni. W tej działalności zyski pojawiają się po wielu latach od rozpoczęcia inwestycji. EY w swoich analizach wskazuje, że wprowadzenie w 2012 r. podatku od wydobycia niektórych kopalin spowodowało efektywne obciążenie nowych inwestycji na poziomie 89% i wydłużyło zwrot z inwestycji o 11 lat. Oznacza to, że w Polsce nie powstaną żadne nowe projekty ze względu na to, że są nieopłacalne ekonomicznie.

Po rozpoczęciu nowych projektów górniczych wartość bezpośrednich inwestycji mogłaby sięgnąć nawet 3 mld dolarów. Projekty takie generowałyby ogromną wartość dodaną w gospodarce, tysiące miejsc pracy, zyski i zlecenia dla setek, a może i tysięcy, przedsiębiorców, zyski dla inwestorów, dla budżetu i samorządów, na terenie których kopalnie byłyby tworzone.

W Polsce nakłady na wydobycie miedzi są bardzo niskie, pomimo, że mamy duże, udokumentowane złoża. Przeznaczamy na ich eksploatację jedynie 0,3% tego co wydają inne kraje.

Dlatego Lewiatan przygotował dwa projekty ustaw zmieniających ustawę o wydobyciu niektórych kopalin, które uwzględniają postulaty obniżenia wysokości tego podatku i rozwiązań dla nowych inwestorów, co pozwoli na realizacje nowych projektów górniczych, uwzględniający specyfikę takich inwestycji.

W pierwszym projekcie proponujemy:

 1. wprowadzenie definicji legalnych pojęć działalności przygotowawczej do wydobycia miedzi i srebra, definicji działalności wydobywczej i definicję nakładów inwestycyjnych, które pozwolą prawidłowo interpretować przepisy wprowadzające zmiany,
 2. preferencyjne opodatkowanie wydobycia przez 10 lat od rozpoczęcia inwestycji, 
 3. liniową stawkę podatku, dzięki której w przypadku wzrostu ceny miedzi, w korzyściach partycypować będą sprawiedliwie podatnik i Skarb Państwa,
 4. zachowanie dotychczasowego opodatkowania stawką podstawową oraz minimalną (zależną od ceny miedzi) przy założeniu, że podatek w stawce podstawowej płatny będzie dopiero od momentu „skonsumowania" nakładów inwestycyjnych poniesionych przez podatnika,
 5. możliwość obniżenia podatku o wydatki poniesione na działalność B+R,
 6. możliwość przyspieszonej amortyzacji środków trwałych przeznaczonych do poszukiwania lub rozpoznawania złóż miedzi, poprzez wprowadzenie możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej (przy założeniu, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy).

W drugim projekcie proponujemy:

 1. możliwość odroczenia opodatkowania do 10 lat od faktycznego rozpoczęcia działalności wydobywczej (tzw. wakacje podatkowe),
 2. preferencje opodatkowanie wydobycia w okresie 10 lat po zakończeniu wakacji podatkowych,
 3. możliwość obniżenia podatku o wydatki poniesione na działalność przygotowawczą do wydobycia miedzi lub srebra poniesionych przed rozpoczęciem wydobycia (do wysokości 25% kwoty podatku),
 4. możliwość obniżenia podatku o wydatki poniesione na działalność B+R,
 5. możliwość zakwalifikowania zapłaconego podatku jako koszt uzyskania przychodów w podatkach dochodowych CIT i PIT,
 6. możliwość przyspieszonej amortyzacji środków trwałych przeznaczonych do poszukiwania lub rozpoznawania złóż miedzi, poprzez wprowadzenie możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej (przy założeniu, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy).

Polityka podatkowa wszystkich rządów powinna być prowadzona w długiej perspektywie. Najlepiej wykraczającej ponad 4 - letnią kadencję parlamentu, przy jednoczesnym określeniu priorytetu, jakim powinno być stworzenie najlepszych warunków do inwestowania.

- Pożądane jest, aby w celu wsparcia inwestycji wprowadzać rozwiązania umożliwiające skorzystanie z preferencji podatkowych w przypadku podejmowania nowych inwestycji. Przykładem podatku, który wyklucza nowe inwestycje jest właśnie podatek od wydobycia niektórych kopalin, którego łączna wysokość wynosi ok. 90 % i powoduje nieracjonalność jakichkolwiek inwestycji w sektorze górniczym - dodaje Przemysław Pruszyński. Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan 

POWRÓT