Konsultujemy projekt ustawy o zmianie ustaw: o NIP, o KRS oraz Prawo działalności gospodarczej

Data sporządzenia: {DATA_SPORZADZENIA}
Rodzaj: {RODZAJA_AKTU_PRAWNEGO}
Zakres: OPP, Inne
Status: {STATUS}
Termin konsultacji: 2010-10-14

Otrzymaliśmy do konsultacji z Ministerstwa Gospodarki projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Celem nowelizacji jest usprawnienie działania tzw. „jednego okienka", tak aby rozpoczęcie działalności gospodarczej było możliwe już po złożeniu wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego.
W tym celu zaproponowano nowelizację:
(1) ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, poprzez odejście od formy nadawania numeru NIP w formie decyzji administracyjnej i nadanie numeru NIP niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia , niejako „automatycznie", jedynie po dokonaniu formalnej oceny wniosku; w formie decyzji administracyjnej dokonywana byłaby jedynie odmowa nadania numeru NIP;
obecnie NIP nadawany jest w formie decyzji administracyjnej, co pociąga za sobą konieczność dopełnienia wielu wymogów formalnych, takich jak: doręczenie, odwołanie, ostateczność, prawomocność, a przecież nadanie numeru NIP nie przesądza jeszcze o żadnych uprawnieniach przedsiębiorcy,

(2) ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, poprzez:
- nałożenie na sądy rejestrowe obowiązku przekazywania wniosku przedsiębiorcy do urzędu skarbowego i statystycznego niezwłocznie po ich otrzymaniu;
obecnie wnioski te są przekazywane przez sądy dopiero po dokonaniu wpisu, co generuje opóźnienia,
- nadanie sądowi rejestrowemu uprawnień do wpisywania numer NIP przedsiębiorcy z urzędu;
obecnie potrzebny do tego jest odrębny wniosek przedsiębiorcy, mimo że sąd rejestrowy otrzymuje informację o NIP bezpośrednio z urzędu skarbowego,

(3) zmianę ustawy - Prawo działalności gospodarczej, poprzez zmianę upoważnienia ustawowego dla Rady Ministrów do określania wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1) z uwagi na przepis art. 58 ustawy o podpisie elektronicznym, który daje podstawę Ministrowi Gospodarki do zamieszczania wzoru wniosku w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP.

Termin konsultacji upływa w dniu 14 października br.