Kolejny sukces Rady Podatkowej!

Zakres: VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z dnia 7 października 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Zmianę tę Minister Maciej Grabowski zapowiedział podczas spotkania 23 lipca br. z delegacją Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, na którym prezentowane były postulaty koniecznych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

Przypomnijmy, że postulowaliśmy wówczas zrównanie pozycji faktur papierowych i elektronicznych, co jest nie tylko zgodne z kierunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki, ale zapewni także przyspieszenie obiegu dokumentów w obrocie gospodarczym, obniży koszty funkcjonowania przedsiębiorców i będzie korzystne z ekologicznego punktu widzenia. Będzie to możliwe dzięki proponowanym nowelizacjom przepisów umożliwiających wystawianie i przesyłanie lub udostępniania, a także przechowywania faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej, bez potrzeby opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym czy też z zastosowaniem systemu EDI. Celem proponowanej zmiany do ustawy o VAT jest uproszczenie zasad stosowania faktur w obrocie gospodarczym poprzez umożliwienie powszechnego stosowania faktur VAT w formie elektronicznej.

Pozytywnie oceniamy zarówno samą ideę, jak i tempo prac Ministerstwa Finansów, jednak z uwagi na to, że niektóre z proponowanych rozwiązań budzą pewne wątpliwości przedłożyliśmy Ministerstwu Finansów opinię Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, która zawiera pewne uwagi do projektu.