Apel o zmianę klauzuli w ustawie o wspieraniu inwestycji

poniedziałek, 26 lutego 2018

 

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan apeluje o modyfikację klauzuli antyabuzywnej zawartej w projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji lub też o jej wykreślenie. Proponowane przepisy spowodują, że wewnętrzne oceny projektów inwestycyjnych zawierać będą ostrzeżenie co do ryzyka, co może zniechęcić do stosowania przepisów ustawy i tym samym nie przyczyni się do rozwoju innowacyjnych dziedzin gospodarki.

Przepisy projektu ustawy o wspieraniu inwestycji wprowadzają trzy alternatywne przesłanki określające brak możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego:

1) osiąganie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z zawarciem umowy (innych czynności prawnych) dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego,

2) wykonywanie czynności nie mających rzeczywistego charakteru,

3) wykonywanie czynności w związku z korzystaniem ze zwolnień na podstawie decyzji o wsparciu - jeżeli głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Rada Podatkowa zwraca uwagę, że ustawa wprowadza instrument o charakterze stymulacyjnym, którego celem jest zachęcenie podatnika do określonej czynności prawnej lub faktycznej. Nie ulega zatem wątpliwości, że każdy z podatników podejmując decyzję o ubieganiu się o wsparcie będzie się kierował również chęcią obniżenia poziomu opodatkowania (czyli używając terminologii prawniczej - będzie jej dokonywał w celu unikania opodatkowania) - mówi Rafał Iniewski, wiceprzewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Kryterium podatkowe nie będzie zapewne głównym decydującym o podjęciu inwestycji, ale nie ma wątpliwości że będzie kluczowym czy też nawet „jednym z głównych". Dlatego też zastosowanie tego rodzaju klauzuli obejścia czy nadużycia prawa w związku z przepisami podatkowymi o funkcjach stymulacyjno-inwestycyjnych jest naruszeniem spójności ustawy i pozostaje w sprzeczności z jej głównym celem. Nie stosuje się tego typu klauzul przy ulgach prorozwojowych np. nie ma takiej klauzuli przy uldze na działalność badawczo-rozwojową w podatku dochodowym. Co istotne, przewidziany w projekcie instrument wsparcia może być stosowany na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej. Podatnik przechodzić będzie de facto wstępną kontrolę planowanych czynności - na etapie ubiegania się o otrzymanie decyzji. Skoro podatnik stanie się podmiotem decyzji, to zasadniczo jego uwaga powinna być skierowana na właściwe wypełnienie warunków decyzji, a nie na monitoring ryzyk prawno-podatkowych. Pewność sytuacji prawnej powinna tu być nadrzędna - jeżeli ustawodawca oczekuje sprawnej realizacji inwestycji. Jeżeli przepis nie ulegnie zmianie, to oceny prawne planowanych inwestycji będą zawierać poważne zastrzeżenia co do ryzyka podatkowego.

Rada Podatkowa zwraca uwagę, że w polskim prawie istnieje w przepisach Ordynacji podatkowej generalna klauzula obejścia prawa podatkowego (tzw. duża klauzula). Niezrozumiałym jest więc wprowadzanie do porządku prawno-podatkowego specyficznych tzw. małych klauzul. Jest to praktyka mająca paradoksalnie cechy „obejścia prawa" przez ustawodawcę. - O ile można znaleźć pewne argumenty dotyczące stosowania małych klauzul antyabuzywnych w przepisach restrukturyzacyjnych czy dotyczących transakcji kapitałowych, o tyle całkowicie niezrozumiałym jest wprowadzanie ich w obszar intencjonalnych ulg podatkowych, a w szczególności ulg prorozwojowych - dodaje Rafał Iniewski.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan

POWRÓT