Akcyza Duża Nowelizacja 2014

Data sporządzenia: środa, 20 sierpnia 2014
Rodzaj: Założenia do projektu aktu prawnego
Zakres: Akcyza
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zgodnie z deklaracją Ministerstwa Finansów ma na celu uproszczenie  przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych,  które   dotyczą   podmiotów   prowadzących   działalność   gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.


Zakres przewidywanej regulacji obejmuje następujące zagadnienia:

1) doprecyzowanie regulacji dotyczących terytoriów poszczególnych państw członkowskich, które traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej dla potrzeb podatku akcyzowego, w związku z wejściem w życie Dyrektywy Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty (Dz. Urz. UE L 2013 Nr 353, str. 5).
2) doprecyzowanie pojęcia dotyczącego faktury oraz ujednolicenie nomenklatury w zakresie wystawiania  faktur  i jej  dostosowanie  do  przepisów  wprowadzonych  ustawą z  dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35);
3) zniesienie odrębnego druku INF - informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym;
4) wprowadzenie regulacji dotyczącej umieszczania przez podatnika podatku akcyzowego, kwoty akcyzy na fakturze, na żądanie nabywcy wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych;
5) umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu      przez     podmioty     rozpoczynające     działalność     gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych;
6) doprecyzowanie pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;
7) rezygnacja z obowiązku powiadamiania o niepodjęciu lub niewykonywaniu działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia akcyzowego, którego niedopełnienie skutkuje obecnie cofnięciem z urzędu zezwolenia;
8) rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych w stosunku  do wyrobów akcyzowych;
9) doprecyzowanie regulacji dotyczących przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy;
10) doprecyzowanie regulacji dotyczących obrotu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy;
11) doprecyzowanie pozostałych regulacji dotyczących obrotu wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawka akcyzy,
12) doprecyzowanie regulacji w zakresie opodatkowania strat olejów smarowych, które nie są objęte definicją ubytków wyrobów akcyzowych;
13) zmiany przepisów w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych;
14) zmiany przepisów w zakresie terminu, w którym podmiot obowiązany jest do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe i winiarskie lub, w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego, sprowadzenia oznaczonych wyrobów spirytusowych i winiarskich na terytorium kraju;
15) ograniczenie stosowania druku upoważnienia do odbioru banderol wyłącznie w sytuacji wydawania podmiotom znaków akcyzy przez wytwórcę tych znaków;
16) wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, winiarskie i tytoniowe;
17) wprowadzenie możliwości przemieszczania na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy ze składu podatkowego, gdzie były wytwarzane usługowo przez inny podmiot do składu podatkowego podmiotu, będącego właścicielem tych wyrobów;
18) wprowadzenie możliwości otrzymywania znaków akcyzy przez podmioty zamierzające nabyć wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i posiadające zezwolenie wyprowadzenia tych wyrobów z cudzego składu podatkowego;
19) doprecyzowanie regulacji w zakresie dokumentowania zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
20) ograniczenie konsekwencji prawnych w przypadku wystąpienia uchybień w ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie;
21) ograniczenie   obciążeń   administracyjnych   dla  podmiotów   posiadających   zezwolenie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza  procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
22) zmiany uproszczeniowe w zakresie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
23) doprecyzowanie regulacji dotyczących przeładunku olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy;
24) umożliwienie podmiotom gospodarczym samodzielnego saldowania zabezpieczenia generalnego;
25) upoważnienie Ministra  Finansów  do  określania  właściwości  organów  podatkowych w sprawach odnotowania obciążenia lub zwolnienia z obciążenia zabezpieczenia generalnego;
26) zmiana częstotliwości aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia ryczałtowego poprzez wprowadzenie elastycznego terminu aktualizacji i wydłużenie do roku maksymalnego terminu na jej dokonanie przez naczelnika urzędu celnego;
27) rozszerzenie możliwości objęcia zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego;
28) wprowadzenie możliwości stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego po upływie terminu określonego w  tym zwolnieniu, w przypadku gdy prawidłowo i terminowo złożony wniosek o przedłużenie terminu ważności zwolnienia nie zostanie przez organ podatkowy rozstrzygnięty przed jego upływem;
29) umożliwienie, automatycznego odnotowywania przez System EMCS obciążenia albo użycia zabezpieczenia akcyzowego podmiotu odbierającego, po zakończeniu przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
30) odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji;
31) zmiany przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli mające na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych;
- umożliwienie wnoszenia zastrzeżeń do protokołu z kontroli obrachunkowej,
- wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed  wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego,
- wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i o urzędowe sprawdzenie,
-  odstąpienie od przeprowadzania urzędowego sprawdzenia po wznowieniu działalności,
- dodanie w ustawie o podatku akcyzowym nowego działu regulującego kwestie związane z ewidencjami i innymi dokumentacjami,
- określenie w ustawie jednej delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków dotyczących miejsca prowadzenia składu podatkowego oraz miejsca, w którym są odbierane wyroby akcyzowe przez zarejestrowanego odbiorcę,
- wprowadzenie terminu na przystąpienie do inwentaryzacji
32) Wprowadzenie regulacji odnoszących się do pośredniczących podmiotów tytoniowych, które przyczynią się do skutecznego zwalczania działalności przestępczej w  zakresie obrotu suszem tytoniowym;
33) Wprowadzenie regulacji przewidującej opodatkowanie wytwarzania papierosów przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania gilz papierosowych oraz zmiana sposobu opodatkowania cygar;
34) Wprowadzenie możliwości  wyboru  przez  podatnika  właściwego  organu  podatkowego w zakresie akcyzy, w sytuacji gdy czynności prawne podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą wystąpiły na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych;
35) Upoważnienie Ministra Finansów do określania wykazu zadań o charakterze materialno­ technicznym dotyczących obsługi podmiotów w zakresie akcyzy, do  wykonywania, których właściwi będę oprócz naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych również naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych;
36) Wprowadzenie regulacji zwalniającej pojazdy sanitarne przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego z opodatkowania podatkiem akcyzowym.