Zasady Działania Rady Podatkowej

 

Zasady Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan obowiązujące od dnia 3 lutego 2017 r.

Tekst jednolity

§ 1. FUNKCJE, MISJA I CELE DZIAŁANIA RADY

1.       Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan (dalej: "Rada Podatkowa", "Rada") stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat tworzenia i stosowania prawa podatkowego.

2.       Podstawowym celem działania Rady Podatkowej jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego.

3.       W skład Rady Podatkowej wchodzą przedstawiciele pracodawców należących do Konfederacji Lewiatan oraz eksperci upoważnieni przez Konfederację Lewiatan.

4.       Rada nie ma kompetencji stanowiących. Stanowiska i opinie wypracowane przez Radę są prezentowane publicznie oraz osobom trzecim z zachowaniem procedur korporacyjnych realizowanych z udziałem właściwych organów statutowych Konfederacji Lewiatan.

5.       Rada Podatkowa podejmuje lub firmuje działania związane edukacją podatkową, organizując lub patronując konferencjom, seminariom i szkoleniom, a także uczestniczy w projektach mających na celu świadczenie nieodpłatnej pomocy w zakresie prawa podatkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.                             

 § 2. ZASADA REPREZENTACJI

1.       Każdy pracodawca należący bezpośrednio lub pośrednio (poprzez związek pracodawców) do Konfederacji Lewiatan ma prawo wyznaczyć dwóch członków Rady Podatkowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.       Z ważnych powodów, w tym ze względu na skalę i zakres działalności pracodawcy dopuszcza się możliwość wyznaczenia więcej niż dwóch członków Rady.

3.       Pracodawca świadczący usługi w zakresie doradztwa podatkowego lub prawnego może upoważnić więcej niż dwie osoby, o ile osoby te zobowiążą się brać aktywny udział w pracach Rady.

4.       Prawo do wyznaczenia swoich przedstawicieli do Rady Podatkowej mają również związki pracodawców należące do Konfederacji Lewiatan. Na każdego pracodawcę należącego do związku przypadają dwa miejsca w Radzie Podatkowej. W przypadku, gdy zarówno związek pracodawców jak i pracodawcy należący do tego związku równolegle wyznaczą swoich przedstawicieli do Rady – łączna liczba członków Rady wskazanych w powyższy sposób nie powinna przekroczyć dwukrotności liczby pracodawców należących do związku. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do związków pracodawców.

5.       Członkostwo w Radzie Podatkowej wygasa, gdy:

1)      pracodawca, który wyznaczył swojego przedstawiciela do Rady przestaje być członkiem Konfederacji Lewiatan lub członkiem związku pracodawców należącego do Konfederacji Lewiatan,

2)      związek pracodawców, który wyznaczył swojego przedstawiciela do Rady lub związek pracodawców, do którego należy pracodawca, który wyznaczył przedstawiciela do Rady przestaje być członkiem Konfederacji Lewiatan,

3)      członka Rady przestaje łączyć stosunek pracy z pracodawcą lub inny stosunek prawny z pracodawcą, związkiem pracodawców lub innym podmiotem, uzasadniający jego członkostwo w Radzie,

4)      podmiot upoważniający, o którym mowa w ust. 1 – 4 (dalej: „Podmiot Upoważniający”) wycofa upoważnienie dla określonej osoby do pracy w Radzie,

5)      członek Rady zrezygnuje z członkostwa w Radzie.

6.       Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w pracach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby niebędące członkami Rady (eksperci Rady).

7.       Postanowienia, o których mowa w ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio do federacji związków pracodawców.

8.       Członkowie Rady obowiązani są działać zgodnie z niniejszymi Zasadami. W przypadku zmiany Zasad, przyjmuje się, że o ile członek Rady nie złoży rezygnacji z uczestnictwa w Radzie akceptuje wszelkie postanowienia zmienionych Zasad.

9.       Przewodniczący Rady może skreślić członka Rady z listy członków jeżeli adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady do kontaktu jest nieaktywny w dłuższym okresie lub gdy następuje wielokrotny zwrot poczty elektronicznej przekazywanej na ten adres. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do wykreślenia adresu poczty elektronicznej z list wysyłkowych, bez jednoczesnego skreślenia członka Rady.

10.     Konfederacja Lewiatan może skreślić członka Rady z listy członków w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2.

 

§ 3. ZASADA DZIAŁANIA ZGODNEGO Z CELAMI RADY

1.       Rada Podatkowa nie stanowi platformy dla wymiany informacji handlowych oraz podejmowania działań akwizycyjnych.

2.       Rada Podatkowa nie stanowi forum dla pozyskiwania opinii i porad w zakresie stosowania prawa podatkowego.

§ 4. ZASADA PROFESJONALIZMU

1.       Członek Rady Podatkowej jest profesjonalnie przygotowany do pracy w zakresie tematyki podatkowej. Uwagi, komentarze i postulaty zgłaszane przez członka Rady Podatkowej nie powinny dotyczyć wyłącznie skutków stosowania prawa podatkowego, ale również wskazywać metody i sposoby przeciwdziałania tym skutkom oraz rozwiązywania określonych problemów związanych ze stosowaniem prawa podatkowego.

2.       Przewodniczący lub Prezydium Rady mogą zwrócić się do Konfederacji Lewiatan o udzielenie ostrzeżenia członkowi Rady, jeżeli nie wypełnia on wymogów określonych w niniejszych Zasadach, w tym także rekomendować wykreślenie członka z Rady.

3.       Członkowie Rady pełniący w Radzie Podatkowej określone funkcje przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie spraw im przekazanych, w szczególności za prowadzenie prac Grup, Zespołów i Komitetów, w tym w szczególności do:

1)      pisemnego opiniowania, w terminie konsultacji wszystkich aktów prawnych kierowanych do konsultacji lub wskazania braku zasadności ich opiniowania,

2)      uwzględnianie postulatów członków Rady, a także członków bezpośrednich i pośrednich Konfederacji Lewiatan zgłaszanych w toku konsultacji; przygotowywanie wraz z sekretarzem Rady pisemnych opinii i stanowisk przedstawianych organom państwowym;

3)      koordynowanie procesu uzgadniania stanowisk członków Rady – w celu sporządzenia opinii, o których mowa w pkt 2); ewentualne ustalanie logistyki wspólnej pracy w Grupie (Zespole, Komitecie) oraz podziału zadań,

4)      niezwłocznego odpowiadania na korespondencję kierowaną do Grup (Zespołów, Komitetów),

5)      uczestniczenia w spotkaniach Rady, oraz spotkaniach Prezydium Rady,

6)      organizowania spotkań w ramach Grup (Zespołów, Komitetów), w tym na wniosek członków Rady lub podmiotów będących członkami bezpośrednimi i pośrednimi Konfederacji Lewiatan - przy czym nie rzadziej niż raz w roku powinno być organizowane plenarne posiedzenie Grup i Zespołów,

7)      uczestnictwa w spotkaniach z organami państwowymi (politykami, urzędnikami, parlamentarzystami).

4.       Osoby, o których mowa w ust. 3 mogą być zobowiązane zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady do działań dodatkowych, w tym m.in.

1)      uczestnictwa w wydarzeniach z zakresu PR, konferencjach merytorycznych, konferencjach naukowych i seminariach, konferencjach prasowych, wystąpieniach medialnych itp.

2)      realizacji przedsięwzięć legislacyjnych niemających charakteru reaktywnego oraz innych działań poza legislacyjnych,

i nie odmówią udziału w tych wydarzeniach bez ważnego powodu.

5.       Za realizację zadań, o których mowa w ust. 3 i 4 odpowiadają Przewodniczący Grup, Zespołów i Komitetów, przy współpracy pozostałych członków Prezydiów Grup i Zespołów, Ekspertów Wiodących oraz członków Komitetów. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzednim spoczywa także na Wiceprzewodniczących oraz Ekspertach Wiodących, którym powierzono zajmowanie się określonymi dziedzinami. Wiceprzewodniczący poza zakresem spraw bezpośrednio im powierzonych oraz Wiceprzewodniczący, którym nie powierzono bezpośredniej odpowiedzialności za żadne sprawy - obowiązani są do aktywnego uczestnictwa w pracach grup (Zespołów, Komitetów), zgodnie z wytycznymi Przewodniczących Grup (Zespołów, Komitetów), Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady i nie mogą bez ważnego powodu odmówić uczestnictwa w pracach.

6.       Przewodniczący Rady może ustalić z osobą, o której mowa w ust. 3 bardziej szczegółowy lub inny zakres obowiązków, niż określony w ust. 3-5.

§ 5. ZASADA INTERESU GRUPOWEGO

1.       Rada Podatkowa działa w interesie grupowym – pracodawców i przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce - członków Konfederacji Lewiatan.

2.       Członek Rady powinien dołożyć staranności, aby nie tylko być aktywnym w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących jego mocodawcy, pracodawcy, klienta lub określonej branży, ale również spraw dotyczących ogółu przedsiębiorców.

3.       W przypadku publicznej wypowiedzi członka Rady sprzecznej ze stanowiskiem Rady - członek Rady przed jej udzieleniem powinien poinformować Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady o zamiarze udzielenia takiej wypowiedzi.

§ 6. ZASADA IDENTYFIKACJI I WŁAŚCIWEGO UMOCOWANIA

1.       Każdy członek Rady Podatkowej może informować osoby trzecie, w tym również publicznie, o swoim członkostwie w Radzie Podatkowej, w tym także o pełnionej funkcji w Radzie.

2.       Każda wypowiedź publiczna członka Rady lub skierowana do osób trzecich, sygnowana informacją o członkostwie w Radzie lub o pełnionej w ramach Rady funkcji, może być udzielona wyłącznie za zgodą Przewodniczącego Rady Podatkowej.

3.       Wszelkich ustaleń pomiędzy Radą Podatkową a Podmiotem Upoważniającym, zarówno formalnych jak i merytorycznych - dokonuje z członkiem Rady reprezentującym dany Podmiot Upoważniający - Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, albo sekretarz Rady działający w ich imieniu lub członek Prezydium Rady wyznaczony przez Przewodniczącego.

4.       W przypadku, gdy Podmiot Upoważniający jest reprezentowany w Radzie przez więcej niż jednego członka, ustaleń, o których mowa w ust. 3 dokonuje się z jednym z członków, wskazanym przez Podmiot Upoważniający (dalej: „Członek – Pełnomocnik”).

5.       Jeżeli Podmiot Upoważniający nie wskaże Członka – Pełnomocnika, osobę tę wskazuje Przewodniczący Rady, co nie wyłącza uprawnienia do wskazania lub zmiany Członka – Pełnomocnika przez Podmiot Upoważniający w każdym czasie.

6.       Zasady szczegółowe dotyczące wskazywania Członka-Pełnomocnika określa Przewodniczący Komitetu Prawniczego w odrębnym dokumencie.

§ 7. ZASADA JAWNOŚCI

1.       Działania Rady Podatkowej są jawne. W szczególnych wypadkach materiały i opracowania robocze mogą być dystrybuowane w ograniczonym kręgu adresatów.

2.       Każdy członek Rady wypełnia kwestionariusz na stronie www.radapodatkowa.pl lub przesłany mu w inny sposób, w którym określa dane teleadresowe oraz preferowane zagadnienia, którymi chciałby się zajmować w ramach prac Rady.

3.       Konfederacja Lewiatan może informować osoby trzecie, w tym publicznie o danych zawartych w kwestionariuszu, o którym mowa w ust. 2 a także o pełnionych przez członków Rady funkcjach w Radzie Podatkowej. Członek Rady może zastrzec numer telefonu do wyłącznej wiadomości Konfederacji Lewiatan.

4.       Wypełnienie kwestionariusza, o którym mowa w ust. 2 i wysłanie go zgodnie z procedurą określoną na www.radapodatkowa.pl lub zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego oznacza wyrażenie zgody przez członka Rady na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia prac Rady Podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od Konfederacji Lewiatan zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.       Każdy członek Rady może bezpośrednio kontaktować się z innym członkiem Rady Podatkowej w sprawach będących przedmiotem prac Rady.

§ 8. ZASADA CIĄGŁOŚCI PRACY

Każdy członek Rady Podatkowej, w przypadku gdy wygasa jego członkostwo w Radzie powinien:

1)      poinformować o tym Przewodniczącego Rady lub sekretarza Rady,

2)      poinformować swoich dotychczasowych mocodawców i przełożonych o zakresie spraw, którymi zajmował się w Radzie,

3)      przekazać swojemu następcy sprawy, którymi zajmował się w ramach członkostwa w Radzie.

§ 9. ZASADY ORGANIZACYJNE

1.       Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady oraz Prezydium Rady. W imieniu Przewodniczącego może działać Wiceprzewodniczący lub sekretarz Rady – zgodnie z zakresem umocowania. Zdanie poprzednie stosuje się także do innych uprawnień Przewodniczącego wskazanych w niniejszych Zasadach.

2.       Rada Podatkowa działa w podziale na Grupy, Zespoły oraz Komitety. Niektórzy członkowie Rady mogą pełnić też rolę Ekspertów Wiodących.

3.       Zadaniem Grupy jest prowadzenie spraw Rady w zakresie wyodrębnionej dziedziny prawa podatkowego, w szczególności dotyczącej określonego podatku.

4.       W sprawach mniejszej wagi oraz innych niż określone w ust. 3, mogą być tworzone Zespoły lub powoływani Eksperci Wiodący. Zespół oraz Ekspert Wiodący mogą zostać przyporządkowani do określonej Grupy.

5.       Komitety działają w ramach Prezydium Rady Podatkowej i wykonują wyodrębnione zadania z zakresu spraw przynależnych do Prezydium Rady.

6.       Stałymi Grupami są: Grupa VAT, Grupa CIT/PIT, Grupa Akcyzowa oraz Grupa Polityki Podatkowej (Grupa PP).

7.       Do zadań Grupy PP należą sprawy z zakresu:

1)      systemu podatkowego,

2)      Ordynacji podatkowej i innych przepisów ogólnego prawa podatkowego,

3)      monitoringu praktyki i orzecznictwa organów podatkowych i skarbowych, w tym wydawania interpretacji podatkowych,

4)      monitoringu praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz innych organów niż określone w pkt 3),

5)      przepisów podatkowych nienależących do zakresu innych Grup (Zespołów, Komitetów).

8.       Stałym Komitetem jest Komitet Prawniczy. Do zadań Komitetu Prawniczego należy:

1)      przygotowanie projektów lub opiniowanie dokumentów wewnętrznych Rady (zasad, procedur, regulaminów) i dokonywanie ich wykładni,

2)      przygotowanie projektów lub opiniowanie dokumentów formalnych wymaganych w ramach procedur prawnych (np. pism kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, pism sądowych),

3)      inicjowanie, opiniowanie lub koordynowanie spraw i projektów z poza zakresu prawa podatkowego.

9.       Grupy oraz Komitety inne niż określone w ust. 6 i 8 oraz Zespoły tworzy i znosi Przewodniczący za zgodą Prezydium Rady, z własnej inicjatywy, a w zakresie tworzenia i znoszenia Zespołów, o których mowa w ust. 4 zdanie ostatnie również na wniosek Przewodniczącego Grupy nadrzędnej.

10.   Ekspertów Wiodących powołuje i odwołuje Przewodniczący za zgodą Prezydium Rady. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 zdanie ostatnie wniosek w sprawie powołania i odwołania Eksperta Wiodącego może złożyć Przewodniczący Grupy nadrzędnej.

11.   Sprawy Grupy prowadzi Przewodniczący Grupy a wspomagają go Wiceprzewodniczący Grupy. Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi tworzą Prezydium Grupy. Prezydium Grupy ustala sprawy bieżące w zakresie organizacji, podziału zadań i harmonogramu prac Grupy na zasadzie konsensusu. W przypadku sporu głos decydujący ma Przewodniczący Grupy.

12.   Jeden z Wiceprzewodniczących Grupy może mieć status Pierwszego Wiceprzewodniczącego. Pierwszy Wiceprzewodniczący Grupy w pierwszej kolejności zastępuje Przewodniczącego w jego czynnościach. Pierwszy Wiceprzewodniczący jest uprawniony do składania wniosków, o których mowa w ust. 16 pkt 2), również w zakresie, wskazanym w ust. 18 zdanie drugie, a także jest uprawniony do wyrażania zgody, o której mowa w ust. 17. O ile w niniejszych Zasadach jest mowa o Wiceprzewodniczącym Grupy należy rozumieć również przez to Pierwszego Wiceprzewodniczącego, chyba że Zasady wyraźnie stanowią inaczej.

13.   Prezydium Rady tworzą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Grup oraz członkowie Komitetów. Przewodniczący Rady może zwrócić się do Prezydium Rady w każdej sprawie dotyczącej prac Rady o podjęcie wiążącej decyzji lub wyrażenie opinii. Prezydium Rady może z własnej inicjatywy w każdej sprawie wyrażać opinie lub podejmować wiążące Przewodniczącego decyzje.

14.   W skład Prezydium Rady mogą wchodzić inne osoby, niż określone w ust. 13 powołane i odwoływane przez Przewodniczącego Rady za zgodą Prezydium Rady.

15.   Powołanie osób z poza Prezydium Rady na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Grupy lub członka Komitetu oznacza jednoczesne powołanie do Prezydium Rady. Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania, chyba że w treści odwołania postanowiono inaczej.

16.   Przewodniczącego Grupy oraz Wiceprzewodniczących Grupy powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady za zgodą Prezydium Rady,

1)      z własnej inicjatywy, lub

2)      na wniosek Przewodniczącego Grupy – w zakresie powołania i odwołania Wiceprzewodniczących Grupy.

z zastrzeżeniem ust. 17.

17.   Niezależnie od zgody Prezydium Rady powołanie i odwołanie Wiceprzewodniczącego Grupy wymaga zgody Przewodniczącego Grupy.

18.   Postanowienia ust. 11 i 12 zdanie pierwsze, drugie i ostatnie oraz ust. 16 i 17 stosuje się odpowiednio do Zespołów, z zastrzeżeniem zdania następnego. Postanowienie ust. 16 pkt 2) oraz ust. 17 stosuje się do Zespołów wyłącznie w przypadku, o którym mowa w ust. 4 zdanie ostatnie, przy czym odpowiednio wniosek składa lub wyraża zgodę Przewodniczący Grupy nadrzędnej, i może on dotyczyć zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczących Zespołu.

19.   Postanowienia ust. 11 zdanie pierwsze i ostatnie, ust. 12 oraz ust. 16 i 17 stosuje się odpowiednio do Komitetów. Postanowienie ust. 16 i 17 ma również odpowiednie zastosowanie do powoływania i odwoływania członków Komitetu.

20.   Decyzje Przewodniczącego Rady stają się natychmiast wykonalne, chyba że Przewodniczący postanowi inaczej w treści decyzji. W przypadku gdy wymagana jest zgoda co do decyzji Przewodniczącego i taka zgoda nie jest udzielona, wtedy uznaje się tę decyzję za nieważną ex tunc, jednakże działania oraz czynności osób, które nabyły określone uprawnienia w wyniku tej decyzji, dokonane do czasu odmowy udzielenia zgody, pozostają ważne.


INNE DOKUMENTY


POPRZEDNIE WERSJE ZASAD RADY PODATKOWEJ KONFEDERACJI LEWIATAN

data obowiązywania plik pdf do pobrania
do 2.02.2017 ZASADY RP 2014-2017
do 3.06.2014 ZASADY RP 2012-2014
do 19.12.2012 ZASADY RP 2011-2012
do 27.07.2011 ZASADY RP 2011
do 15.05.2011 ZASADY RP 2007-2011
do 1.02.2007 ZASADY RP 2006-2007
do 10.12.2006 ZASADY RP 2005-2006